Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US

Zaświadczenie o niezaleganiu można zdobyć poprzez składanie wniosku do Urzędu Skarbowego.

Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US może okazać się potrzebna dla osób mieszkających za granicami Polski, które nie mogą dotrzeć osobiście do urzędu lub dla tych, którzy nie mają na to czasu. Możliwe jest skorzystanie z usługi reprezentowania w urzędzie przez osoby trzecie.

Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US polega na:
1. Podpisaniu pełnomocnictwa z firmą reprezentującą.
2. Przygotowanie i złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego przez przedstawiciela.
3. Do wniosku dołącza się dowód zapłaty opłaty skarbowej.
4. Odbiór zaświadczenia przez przedstawiciela.
5. Wysyłka skanów dokumentacji do Klienta drogą elektroniczną.
6. Wysłanie oryginałów dokumentacji na podany adres.

Na zaświadczenie czeka się do 7 dni od jego złożenia.

Na pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US mogą Państwo liczyć ze strony naszych specjalistów, którzy chętnie załatwią wszystkie sprawy urzędowe w Państwa imieniu z największą starannością i najszybciej jak to możliwe.

Ceny transferowe ustawa

Z ceną transferową, która inaczej zwana jest ceną transakcyjną do czynienia mają przedsiębiorcy, którzy dokonują operacji lub transakcji z podmiotami powiązanymi. W szczególności mowa jest o przepływie towarów dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do jednej grupy kapitałowej albo świadczeniem usług na rzecz osób prawnych przez ich właścicieli.

Cena transferowa, która używana jest w transakcjach między firmami danej grupy kapitałowej może mieć spory wpływ na przykład na wysokość zysku, który osiągasz, ale ostatecznie również na to, jak bardzo konkurencyjna jest firma.

Rozliczenia z użyciem cen transferowych stanowią jedną z najbardziej dynamicznych w zakresie podatku. Przepisy w tym przypadku stają się w ostatnim czasie bardzo restrykcyjne. W przypadku podmiotów powiązanych niezbędne jest przygotowanie obszernej i dokładnej dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych. Podstawowym elementem takiej dokumentacji rozliczeniowej jest odpowiednie przeliczenie rozliczeń między podmiotami. Ceny transferowe, w związku z ich skomplikowaną postacią posiadają limity, którymi objęte są wartości takich transakcji. Jak widać, czasami okazuje się, że niektóre kwestie księgowe i rachunkowe przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniego kontrolowania i dokumentowania.

Usługi doradcze

W dzisiejszej dobie Internetu, automatyzacji i szeregu ofert podmiotów zewnętrznych świadczących usługi związane z prowadzeniem poszczególnych działów przedsiębiorstwa, a także kompleksowe porady i doradztwo przedsiębiorcy decydują się coraz częściej na skorzystanie z fachowej pomocy.

Aby odnieść sukces, właściciele muszą przeprowadzać schemat określonych działań i czynności, które będą miały na celu poprawienie efektywności, zoptymalizowanie kosztów oraz zapewnią właścicielowi jednostki gospodarczej wybicie się na tle konkurencji.

W tym przypadku nie da się jednak opierać od początku prowadzenia działalności na starych modelach i schematach, ponieważ rynek i zapotrzebowanie wciąż się zmienia.

Profesjonalne doradztwo, jakie świadczą firmy zewnętrzne posiada złożoną strukturę, ponieważ stosowane może być zarówno w obszarze marketingu, optymalizacji procesów czy wdrażania do biznesu nowych technologii.

Skorzystanie z usługi posiada wiele plusów – Klient może m.in. skorzystać z wysokiej jakości produktów, uzyskać pełną analizę działalności i konkurencji, a także rekomendacje działań, które pozwolą osiągnąć korzyści dla podmiotu gospodarczego w przyszłości.

Składanie sprawozdania finansowego za 2019 pomoc

Wszystkie sprawozdania finansowe podmiotów prowadzących księgi rachunkowe na podstawie Ustawy o rachunkowości sporządzone od 1 października 2018 roku muszą być przygotowane w formie elektronicznej.

Sprawozdanie finansowe, to składający się z kilku części dokument przedstawiający sytuację ekonomiczną podmiotu prowadzącego w danym roku obrotowym księgi rachunkowe na podstawie umowy o rachunkowości. Składa się co do zasady z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Oprócz tych podstawowych elementów sprawozdania finansowe niektórych podatników mogą dodatkowo zawierać zestawienie zmian w kapitale własnym, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie lokat, zestawienie informacji dodatkowej.

Składanie sprawozdania finansowego za 2019 pomoc – oferujemy wsparcie w przygotowaniu i złożeniu dokumentu do odpowiednich instytucji.

Procedura składania sprawozdań finansowych 2020

Sprawozdanie finansowe i towarzyszące mu dokumenty, a także oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania sporządzają Państwo i składają do KRS tylko elektronicznie. Nie ma już możliwości złożenia do rejestru dokumentów finansowych w postaci papierowej.

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, to znaczy, że musi ono być:
– zapisane w określonej strukturze i w formacie pliku,
– podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy przez wszystkich członków tego organu.

Wydruk w postaci papierowej będzie tylko kopią sprawozdania finansowego, nie jego oryginałem.

Postać elektroniczna jest obowiązkowa dla następujących dokumentów:
– sprawozdanie z działalności,
– sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
– opinia biegłego rewidenta/sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
– sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
– sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,
– skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Jak wysłać sprawozdanie finansowe w 2020?

Wszystkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej. Osoba, która prowadzi księgi oraz kierownik jednostki podpisuje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym na stronie Ministerstwa Finansów spoczywa na jednostkach wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. Zobligowani do przygotowania sprawozdania finansowego w takiej samej postaci są podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe. Poza tym do grona jednostek, które przygotowują sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej, od 1 stycznia 2020 r. dołączyli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS.

Do elementów sprawozdania finansowego zaliczamy:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– zestawienie zmian w kapitale własnym,
– rachunek przepływów pieniężnych,
– nota podatkowa w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego 2020

Od 1 stycznia 2020 r. nastąpiła duża zmiana w zasadach przekazywania oraz sporządzania sprawozdań finansowych podatników CIT, którzy nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Sprawozdanie roczne takich jednostek, będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej oraz przekazane do szefa KAS.

Podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców, nie podlegają obowiązkowi składania do KRS rocznych sprawozdań finansowych. Jednostki będące podatnikami CIT, inne niż przedsiębiorcy z rejestru KRS, muszą we własnym zakresie przekazać sprawozdanie finansowe administracji skarbowej.

Za złożenie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Biuro księgowe na terenie Krakowa

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest bezpośrednio z czynnościami takimi, jak rzetelne przygotowywanie dokumentów, obliczanie podatków i świadczeń oraz księgowanie dokumentacji finansowej. Wszelkie transakcje biznesowe muszą zostać potwierdzone odpowiednimi fakturami, a te sporządza właśnie właściciel firmy. Odpowiednie prowadzenie księgowości to przede wszystkim rzetelność, odpowiedzialność, ale i znajomość prawa. Bez odpowiednich kompetencji sporządzanie dokumentów i rozliczanie należności może spowodować większe kłopoty, niż pożytek. Czas, jaki przedsiębiorca spędzić musi nad rozliczeniami może negatywnie wpływać na całą sytuację firmy.

W związku z tym przedsiębiorcy decydują się na usługę biura rachunkowego, któremu powierzona zostaje księgowość firmowa. Profesjonalista z zakresu rachunkowości w sposób rzetelny i kompleksowy przejmuje zadania związane z finansami i podatkami przedsiębiorstwa.

Współpraca z biurem rachunkowym to duża oszczędność czasu i pieniędzy. Siedzenie samodzielnie nad księgami rachunkowymi i studiowanie nowych przepisów to strata cennego czasu, który przedsiębiorca współpracujący z biurem rachunkowym poświęcić może na pozyskiwanie Klientów i rozwój firmy.