Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego 2020

Od 1 stycznia 2020 r. nastąpiła duża zmiana w zasadach przekazywania oraz sporządzania sprawozdań finansowych podatników CIT, którzy nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Sprawozdanie roczne takich jednostek, będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej oraz przekazane do szefa KAS.

Podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców, nie podlegają obowiązkowi składania do KRS rocznych sprawozdań finansowych. Jednostki będące podatnikami CIT, inne niż przedsiębiorcy z rejestru KRS, muszą we własnym zakresie przekazać sprawozdanie finansowe administracji skarbowej.

Za złożenie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.