CRBR – kto podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do rejestru? Jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Sądowym?


CRBR – co to jest?

CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych stanowi system pozwalający na gromadzenie i przetwarzanie informacji o osobach sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Warto podkreślić, że niedopełnienie obowiązku rejestracji podmiotu w CRBR może przyczynić się do poważnych ograniczeń związanych z prowadzoną działalnością.

CRBR – jaki jest cel rejestru?

Celem utworzenia rejestru CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Korzystanie z informacji zamieszczonych w CRBR jest całkowicie bezpłatne.

Funkcjonowanie CRBR przyczynia się do zwiększenia kontroli przepływu informacji oraz zwiększenia zaufania rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Podstawa prawna:

Podstawą funkcjonowania rejestru w Polsce jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971).

 

Beneficjent rzeczywisty – kim jest?

Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971).

Mianem beneficjenta rzeczywistego określamy m.in. osobę/osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem.

• spółki kapitałowe ▸ wspólnicy posiadający więcej niż 25% liczby głosów lub udziałów/akcji w kapitale zakładowym spółki

• spółki osobowe ▸ wszyscy wspólnicy

 

Obowiązek zgłoszenia podmiotu do CRBR

Zgłoszenie podmiotu do CRBR dotyczy takich podmiotów jak:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • proste spółki akcyjne,
 • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych),
 • fundacje,
 • spółdzielnie,
 • stowarzyszenia.

Warto również tutaj podkreślić, że podmioty zobowiązane  są również do aktualizacji danych ujawnionych w rejestrze CRBR.

 

Wniosek do CRBR – jakie dane powinien zawierać?

▸ dane spółki:

  1. nazwa (firma),
  2. forma organizacyjna (np. spółka komandytowo-akcyjna),
  3. siedziba,
  4. numer w KRS,
  5. numer NIP.

▸ dane beneficjenta rzeczywistego i osób, które reprezentują spółkę:

   1. imię i nazwisko,
   2. obywatelstwo,
   3. państwo zamieszkania,
   4. numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
   5. informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia, które posiada.

oraz dodatkowo:

 •  oświadczenie o prawdziwości przekazywanych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jak złożyć wniosek do CRBR?

Zgłoszenia powinna dokonać osoba uprawniona do rejestracji spółki.

W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć wniosek w formie elektronicznej wraz z opatrzeniem wniosku profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku łącznej reprezentacji podpisy muszą złożyć wszystkie osoby reprezentujące podmiot.

 

Zgłoszenie do CRBR termin

▸ nowe spółki w terminie 7 dni od momentu uzyskania wpisu KRS.

 

Brak wpisu w CRBR a problemy z bankiem

Zgodnie z obowiązującą ustawą AML banki uprawnione są do weryfikacji danych w rejestrze CRBR oraz kontroli czy podmiot jest wpisany w CRBR.

W przypadku braku wpisu w CRBR bank uprawniony jest m.in. do odmowy założenia rachunku bankowego lub udzielenia kredytu.

Dodatkowo banki mają prawo zgłosić podmiot do Ministra Finansów, który dokona weryfikacji danych.

 


Zgłoszenie do CRBR oferta i pomoc biura rachunkowego Modrzejewski

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową pomoc w zakresie przygotowania i złozenia wniosku CRBR.

Szybka rejestracja firmy w CRBR – spółki, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie.

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, zapraszamy do kontaktu! Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania.