Jak wysłać sprawozdanie finansowe w 2020?

Wszystkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej. Osoba, która prowadzi księgi oraz kierownik jednostki podpisuje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym na stronie Ministerstwa Finansów spoczywa na jednostkach wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. Zobligowani do przygotowania sprawozdania finansowego w takiej samej postaci są podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe. Poza tym do grona jednostek, które przygotowują sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej, od 1 stycznia 2020 r. dołączyli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS.

Do elementów sprawozdania finansowego zaliczamy:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– zestawienie zmian w kapitale własnym,
– rachunek przepływów pieniężnych,
– nota podatkowa w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.