Procedura składania sprawozdań finansowych 2020

Sprawozdanie finansowe i towarzyszące mu dokumenty, a także oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania sporządzają Państwo i składają do KRS tylko elektronicznie. Nie ma już możliwości złożenia do rejestru dokumentów finansowych w postaci papierowej.

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, to znaczy, że musi ono być:
– zapisane w określonej strukturze i w formacie pliku,
– podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy przez wszystkich członków tego organu.

Wydruk w postaci papierowej będzie tylko kopią sprawozdania finansowego, nie jego oryginałem.

Postać elektroniczna jest obowiązkowa dla następujących dokumentów:
– sprawozdanie z działalności,
– sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
– opinia biegłego rewidenta/sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
– sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
– sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,
– skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.