Składanie sprawozdania finansowego za 2019 pomoc

Wszystkie sprawozdania finansowe podmiotów prowadzących księgi rachunkowe na podstawie Ustawy o rachunkowości sporządzone od 1 października 2018 roku muszą być przygotowane w formie elektronicznej.

Sprawozdanie finansowe, to składający się z kilku części dokument przedstawiający sytuację ekonomiczną podmiotu prowadzącego w danym roku obrotowym księgi rachunkowe na podstawie umowy o rachunkowości. Składa się co do zasady z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Oprócz tych podstawowych elementów sprawozdania finansowe niektórych podatników mogą dodatkowo zawierać zestawienie zmian w kapitale własnym, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie lokat, zestawienie informacji dodatkowej.

Składanie sprawozdania finansowego za 2019 pomoc – oferujemy wsparcie w przygotowaniu i złożeniu dokumentu do odpowiednich instytucji.