Księgi handlowe

System rachunkowości jakim jest pełna księgowość prowadzi się w oparciu o księgi rachunkowe, zwane także księgami handlowymi. Księgi te składają się z kilku elementów, tworzących razem dokładny i rozbudowany system ewidencji księgowej.

W skład ksiąg rachunkowych każdej firmy musi wejść dziennik księgowy, czyli narządzie służące do ewidencji zachodzących w firmie operacji. Określa się w nim sposób ujęcia ich na kontach księgowych, wartość, strony, datę oraz dowód księgowy operacji gospodarczej.

Zadekretowaną w dzienniku księgowym operację ujmuje się na odpowiednich kontach księgowych. W skład księgi handlowej wchodzi wykaz kont głównych, dzielących się na konta bilansowe i wynikowe oraz wykaz kont analitycznych, stanowiących ewidencje pomocniczą.

Księgi handlowe zawierają również zestawienia sald i obrotów na poszczególnych kontach księgowych, zarówno głównych, jak i pomocniczych. W skład księgi handlowej wejść musi także wykaz posiadanych przez jednostkę gospodarczą składników aktywów i pasywów.