Co to jest sprawozdanie finansowe?

Prowadząc pełną księgowość obowiązków jest bardzo wiele. Jednym z nich jest sporządzanie sprawozdania finansowego. Co to jest sprawozdanie finansowe? Otóż jest to dokument sporządzany pod koniec okresu sprawozdawczego, na podstawie danych z ksiąg rachunkowych, w celu określenia sytuacji majątkowo-finansowej jednostki gospodarczej.

W skład sprawozdania finansowego spółki wchodzi kilka dokumentów. Pierwszym z nich jest bilans, czyli zestawienie wartości składników majątku oraz źródeł ich finansowania. Odzwierciedla on stan majątkowy przedsiębiorstwa. Kolejny dokument natomiast określa osiągnięty w okresie obrachunkowym wynik finansowy, a jest nim rachunek zysków i strat. Poza tymi najważniejszymi dokumentami, w skład sprawozdania finansowego wchodzi również wprowadzenie do tego dokumentu oraz dodatkowe objaśnienia i informacje (a w przypadku uproszczonego sprawozdania finansowego zamiast tego informacja uzupełniająca do bilansu).

W sprawozdaniach finansowych podmiotów, które poddaje się audytowi finansowemu znajdują się dodatkowo: zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych.