Do kiedy sprawozdanie finansowe 2021 do KRS?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem w formie liczbowego zestawienia, który przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa. SF zawiera wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, informacje dodatkowe oraz wyjaśnienia.

Sprawozdanie finansowe z działalności spółki za danych rok obrotowy ustawowo powinno być złożone do 30 czerwca następnego roku. Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan pandemii COVID, termin ten został wydłużony i ostateczny termin złożenia SF z działalności mija 15 października 2022 roku.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zatwierdzenie sprawozdania finansowego należy do obowiązków wspólników. Za złożenie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki, a więc w przypadku spółki jej członek zarządu. Przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują wyłączenia z tego obowiązku, a więc sprawozdanie finansowe musi składać również spółka, która faktycznie nie prowadziła swojej działalności w danym roku obrotowym.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi księgowymi, którzy sporządzą sprawozdanie finansowe z działalności spółki, wyjaśnią jak powinno ono zostać zatwierdzone oraz pomogą w jego złożeniu w KRS.

Księgowość w prostej sp akcyjnej

Już o lipca przedsiębiorcy mogą zdecydować się na rejestrację nowego typu spółki – prostej spółki akcyjnej. PSA to mieszanka cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej – czy to połączenie usprawni prowadzenie firmy w Polsce?

Rząd przewiduje, że z każdym dniem nowe technologie odgrywać będą istotniejszą role na polskim rynku. Z tego powodu wprowadza rozwiązanie, które nie wymaga zbyt dużego kapitału na start, a procedury pozyskania inwestora nie są skomplikowane.

Podstawowym założeniem prostej spółki akcyjnej jest wsparcie nowych przedsięwzięć elastyczną formą działalności, która jednocześnie chronić będzie prywatne majątki założycieli. PSA to atrakcyjna alternatywa dla istniejących już na rynku spółek kapitałowych.

Wymagany kapitał na start- 1 zł.

Księgowość w prostej sp akcyjnej musi być prowadzona w sposób zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości. Podmiot w formie P.S.A. zobowiązany jest do prowadzenia pełnej rachunkowości, czyli ksiąg rachunkowych.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie obsługi prostych spółek akcyjnych.

Dla kogo zwolnienie z VAT?

Zwolnienie z płatności podatku VAT nie obowiązuje niestety wszystkich przedsiębiorców. Zwolnieniem objęta jest pewna grupa działalności.

Największym ograniczeniem jest z pewnością limit, który wynosi 200 000 złotych obrotów w roku. Większość dużych firm nie zmieści się w tej skali, ponieważ ich obroty przekraczają podaną kwotę.

Z racji tego zadaje się pytanie dla kogo zwolnienie z VAT?
Można stwierdzić, że obejmie ono mniejsze i mniej rozwinięte przedsiębiorstwa. Istnieją również branże, które bez względu na obroty nie zostaną objęte żadnymi ulgami podatkowymi. Są to następujące podmioty:

Sprzedawcy:
– metali szlachetnych
– towarów objętych podatkiem akcyzowym
– budynków
– nowych samochodów

a także:
– doradcy
– prawnicy
– jubilerzy

Warto więc zorientować się dla kogo zwolnienie z VAT jest możliwe do uzyskania. Podatek VAT jest dla przedsiębiorców uciążliwy, a skoro można skorzystać z ulg to jest to spora korzyść.

Brak konieczności wypełniania deklaracji VAT i dokumentowania zakupów i sprzedaży VAT.

Dodatkowo brak potrzeby zgłaszania się jako podatnik VAT.

Zakres obowiązków księgowej

Wielu przedsiębiorców pomimo tego, iż rozwiązanie to staje się coraz mniej aktualne, nadal zatrudnia księgową na etat. Opcja ta wiąże się z wyższymi kosztami niż współpraca z biurem rachunkowym, ponieważ wymaga ponoszenia opłat z tytułu zatrudnienia, wyposażenia stanowiska pracy i zakupu programów księgowych, jednak starsi przedsiębiorcy, stawiający na tradycyjne rozwiązania, nadal się na nią decydują.

Zakres obowiązków księgowej w firmie zależy przede wszystkim od dwóch podstawowych czynników.

Pierwszym z nich są umiejętności i wiedza samej księgowej. Jeżeli posiada ona doświadczenie i odpowiednie kompetencje i kwalifikacje, jest w stanie zaoferować kompleksową obsługę, jeśli nie jest – będzie oferować tylko podstawowe usługi.

Kolejnym z czynników są oczywiście potrzeby i wymagania samego przedsiębiorcy. Wiele elementów składających się na księgowość, wiele czynności księgowych nie jest obowiązkowa, może być jednak sporządzana na życzenie właściciela obsługiwanego podmiotu.

Świadczenie usług księgowych

Świadczenie usług księgowych stanowi przedmiot działalności wielu firm, które zwykło nazywać się biurami księgowymi/rachunkowymi. Biura te oferują szereg kompleksowych usług księgowych, które pozwalają przejąć wszystkie obowiązki przedsiębiorcy związane z prowadzeniem ewidencji, działu personalnego czy rozliczeń podatkowych. Właściciel firmy nie musi zajmować się kwestiami formalnymi, ponieważ jeżeli wybierze dobre biuro jego pracownicy zajmą się wszystkim w jego imieniu.

Świadczenie usług księgowych oferują również samodzielni księgowi/księgowe, które zatrudniane są w obsługiwanych przez siebie firmach, na etat. Współpraca z nimi jest jednak o wiele droższa niż współpraca z biurem, ponieważ wiąże się z nią konieczność ponoszenia kosztów z tytułu zatrudnienia pracownika, wyposażenia stanowiska pracy oraz zakupienia programu do księgowania.

W razie zainteresowania podjęciem współpracy z biurem rachunkowym, zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych.

Księgowość sp. z o.o.

Księgowość w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością musi być prowadzona w pełnej jej formie. Właściciele spółek z o.o. nie mogą rozliczać się na podstawie karty podatkowej, ryczałtu czy księgi przychodów i rozchodów.

Pełna księgowość wiąże się z szeregiem obowiązków jakie należy dopełnić w trakcie trwania i po zakończeniu roku obrachunkowego. Zobowiązuje ona przedsiębiorców do prowadzenia szczegółowej ewidencji zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz ujmowania na kartach ksiąg handlowych każdego, nawet najmniejszego zdarzenia gospodarczego w firmie. Ponadto właściciele spółek z o.o. zobligowani są do sporządzania rachunku zysków i strat, bilansu i informacji dodatkowej, czyli sprawozdania finansowego.

Większość przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzenie księgowości swojej firmy w ręce doświadczonych księgowych. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ pozwala oszczędzić czas, który mogą oni przeznaczyć na zasadniczej działalności ich przedsiębiorstwa.

Cena księgowości

Cena księgowości jest niezwykle ważnym czynnikiem podczas wyboru podmiotu, któremu powierzy się obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości swojej firmy. Niestety często przedsiębiorcy kierujący się tylko i wyłącznie niską ceną dokonują złego wyboru i podejmują współpracę z biurem, które nie posiada ani doświadczenia ani umiejętności niezbędnych do tego aby we właściwy sposób prowadzić księgowość.

Nie tylko niska cena jest w stanie zagwarantować korzystne warunki i stosunkowo niskie koszty wynikające z outsourcingu w tym zakresie. Opłacalnym dla przedsiębiorcy rozwiązaniem jest również znalezienie biura oferującego elastyczny cennik, które nie narzuca z góry określonych cen i nie przewiduje żadnych ustępstw. W przypadku elastycznego cennika biura rachunkowe podaje zakres cenowy zakłada kwotę zobowiązania, zmieniającą się w zależności od liczby dokumentów dostarczonych w danym miesiącu dokumentów i liczby zatrudnianych pracowników. Nie trzeba więc deklarować liczby dokumentów.

Sporządzanie analiz finansowych

Sporządzanie analiz finansowych ma na celu przede wszystkim zweryfikowanie opłacalności i rentowności danego przedsiębiorstwa lub któregoś z jego segmentów. Głównym celem sporządzania analizy jest pozyskanie informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych do zarządzania nią lub przydatnych dla inwestorów, urzędów statystycznych czy instytucji finansowych. Analizę finansową sporządza się w ramach biznesplanu, w celu dokonania oceny opłacalności planowanego przedsięwzięcia, w sytuacji ubiegania się o dofinansowanie lub przed podjęciem decyzji przez inwestorów o powierzeniu kapitału danej firmie.

Sporządzenie analizy można powierzyć biuru rachunkowemu, które na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej oraz dostarczanych dokumentów sporządzi zestawienie pewnych wskaźników finansowych niezbędnych do przeanalizowania sytuacji finansowej firmy.

Jeżeli chcą Państwo zlecić sporządzenie analizy finansowej przedsiębiorstwa doświadczonemu biuru rachunkowemu, zapraszamy do współpracy.

Prowadzenie księgi PiR

Księgowość prowadzić można także w formie uproszczonej. Najczęściej następuje ona w formie księgi przychodów i rozchodów popularnie zwanej KPiR. Prowadzenie tej formy księgowości jest łatwiejsze i prostsze oraz zbliżone do prowadzenia księgowości w formie ksiąg handlowych.

Prowadzenie księgi PiR jest łatwiejsze, gdyż każdą z operacji gospodarczych zapisuje się w kolumnach, przypisanych danemu typowi operacji gospodarczych. Następnie pod koniec miesiąca dokonuje się podsumowania zapisów w poszczególnych kolumnach i ustala się osiągnięty wynik.

W księdze KPiR oprócz operacji gospodarczych uwzględnia się spis z natury, sporządzany na początku (gdy zaczyna się prowadzić księgę) oraz na zakończenie roku. Wartość spisu z natury na koniec roku, przepisuje się jako wartość początkową w następnym okresie.

Prowadzenie księgi PiR na na celu głównie ustalenia zobowiązania podatkowego, dlatego trudno w niej znaleźć bardzo szczegółowe zapisy, dotyczące stanu finansowo-majątkowego jednostki. Pewne dane mogą nie być tak czytelne jak w księgach rachunkowych, jednak najważniejszą funkcją jest ułatwienie w prowadzeniu działalności niż dokładność danych finansowych.

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa prowadzona jest przez każdy z podmiotów, jaki prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski. Jednak nie każdy z tych podmiotów prowadzi księgowość w dokładnie taki sam sposób.

Rachunkowość finansową prowadzi się w sposób pełny lub metodami uproszczonymi. Do prowadzenie pełnej rachunkowości finansowej zobowiązuje spółki handlowe ustawa o Rachunkowości. Pośród nich tylko dwie mogą zostać zwolnione z obowiązku prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych. Do nich zalicza się spółki jawne i partnerskie. Mogą one dobrowolnie prowadzić pełną księgowość, ale jeżeli nie przekraczają limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych, mogą wybrać KPiR jako metodę prowadzenia rachunkowości finansowej.

Rachunkowość prowadzona jest także w spółkach cywilnych i przez jednoosobowych przedsiębiorców. Stosują oni najczęściej metody uproszczonej księgowości – KPiR, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy kartę podatkową. Oczywiście jeżeli ich przychody przekroczą limit prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawo zobowiązuje je do prowadzenia pełnej księgowości.