Prowadzenie księgi PiR

Księgowość prowadzić można także w formie uproszczonej. Najczęściej następuje ona w formie księgi przychodów i rozchodów popularnie zwanej KPiR. Prowadzenie tej formy księgowości jest łatwiejsze i prostsze oraz zbliżone do prowadzenia księgowości w formie ksiąg handlowych.

Prowadzenie księgi PiR jest łatwiejsze, gdyż każdą z operacji gospodarczych zapisuje się w kolumnach, przypisanych danemu typowi operacji gospodarczych. Następnie pod koniec miesiąca dokonuje się podsumowania zapisów w poszczególnych kolumnach i ustala się osiągnięty wynik.

W księdze KPiR oprócz operacji gospodarczych uwzględnia się spis z natury, sporządzany na początku (gdy zaczyna się prowadzić księgę) oraz na zakończenie roku. Wartość spisu z natury na koniec roku, przepisuje się jako wartość początkową w następnym okresie.

Prowadzenie księgi PiR na na celu głównie ustalenia zobowiązania podatkowego, dlatego trudno w niej znaleźć bardzo szczegółowe zapisy, dotyczące stanu finansowo-majątkowego jednostki. Pewne dane mogą nie być tak czytelne jak w księgach rachunkowych, jednak najważniejszą funkcją jest ułatwienie w prowadzeniu działalności niż dokładność danych finansowych.