E-księgowość

Rola księgowości

Prowadzenie księgowości stanowi nieodłączny element prowadzenia przedsiębiorstwa. Te dwie kwestie zawsze muszą iść ze sobą w parze. Podmiot gospodarczy, który nie prowadzi ksiąg oraz ewidencji w sposób rzetelny, kompleksowy i dokładny łamie przepisy prawa. Sporządzanie ewidencji księgowej i rozliczanie na jej podstawie podatków to obowiązek każdej firmy. Kary nakładane przez urząd skarbowy mogą doprowadzić do sytuacji, w której konieczne będzie zamknięcie biznesu.
Księgowość ma bardzo istotną rolę w procesach zarządzania, rozwoju jednostki gospodarczej i jej funkcjonowania na rynku. Dane gromadzone na potrzeby księgowości stanowią nieocenione źródło informacji, pozwalające ocenić efektywność podejmowanych działań i skuteczność obranej strategii finansowej.

Księgowość dawniej

Jeszcze jakiś czas temu prowadzenie księgowości wyglądało zupełnie inaczej niż dziś. Wszelka ewidencja była prowadzona w formie papierowej. Wysokość zobowiązań liczona była “ręcznie” na podstawie wzorów. Dokumenty do księgowej dostarczało się osobiście lub pocztą. Biura rachunkowe nie były popularne, raczej praktykowało się podjemowanie współpracy z lokalną księgową.

DORADZTWO KSIĘGOWE DLA FIRM Z BRANŻY IT. W ostatnim czasie można zauważyć znaczący rozwój branży IT …CZYTAJ DALEJ  

Nowoczesna e-księgowość

Jedną z dostępnych aktualnie możliwości jest tzw. e-księgowość. Księgowość online daje przedsiębiorcom nieograniczone możliwości – mogą korzystać z usług biura mieszczącego się na drugim końcu kraju. Wszelkie obliczenia oraz cała dokumentacja księgowa sporządzana jest w programie księgowym, a dzięki automatyzacji procesów księgowych usługi biura są w bardziej przystępnych cenach. Nie ma konieczności dostarczania oryginałów dokumentów – wystarczą skany lub zdjęcia. Przedsiębiorca otrzymuje dostęp do panelu księgowego, w którym za pośrednictwem telefonu może sprawdzać stan finansowo – podatkowy swojej firmy, wystawiać faktury i śledzić składane w jego imieniu deklaracje podatkowe.

Nasze biuro stanowi idealny przykład tego na czym polega e-księgowość. Jesteśmy online – elastyczni i dostępni dla swoich klientów 24/7. Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Prowadzenie uproszczonej księgowości

Definicja uproszczonej księgowości

Księgowość uproszczona to sposób prowadzenia ewidencji księgowej przedsiębiorstwa i rozliczania się z urzędem skarbowym. Dzięki niej przedsiębiorcy prowadzący niewielką działalność gospodarczą mogą szybko i prosto wyliczyć swoje zobowiązania podatkowe. To właśnie wyliczenie wysokości podatku naliczonego i należnego stanowi podstawowy cel prowadzenia uproszczonej księgowości w firmie.

Limit uproszczonej księgowości

Nie wszystkie podmioty mają możliwość prowadzenia ewidencji księgowej w ramach uproszczonej księgowości. Fundamentalną zasadą wyznaczającą granicę, po której przekroczeniu należy przejść na księgi rachunkowe jest limit pełnej księgowości. Do korzystania z księgowości uproszczonej uprawnione są osoby fizyczne oraz spółki osób fizycznych: cywilne, jawne i partnerskie jeżeli uzyskane przez nie przychody w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 2 000 000 euro. Po osiągnięciu przychodów o tej wartości, bezwzględnie obowiązkowe staje się prowadzenie księgowości w pełnej jej formie.

  NOWA SKŁADKA ZDROWOTNA W SKALI PODATKOWEJ. Początkowo zakładano, że będzie na tym samym poziomie dla wszystkich, ostatecznie jednak…CZYTAJ DALEJ  

Formy uproszczonej księgowości

Księgowość uproszczona odnosi się do trzech form rozliczania działalności. Są to:
– podatkowa księga przychodów i rozchodów – zakłada rozliczanie się na zasadach ogólnych i odprowadzenie podatku o wartości 17% / 32% lub przez podatek liniowy o wartości 19%.
– ryczałt ewidencjonowany – zakłada opłacanie składki o stałej wysokości, ustalanej w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
– karta podatkowa  – zakłada odprowadzanie stałej kwoty ustalonej przez naczelnika urzędu skarbowego, przeznaczona jest jednak wyłącznie dla wąskiej grupy  przedsiębiorców.

Zalety uproszczonej księgowości

Prowadzenie uproszczonej księgowości niesie ze sobą wiele zalet. Należy do nich możliwość samodzielnego wykonywania wszelkich rozliczeń, brak konieczności sprostania licznym wymaganiom formalno-rachunkowym, a także możliwość wsparcia swojej księgowości tanimi i powszechnie dostępnymi programami i aplikacjami księgowymi. Warto jednak podkreślić, iż ta forma sprawdzi się tylko w przypadku przedsiębiorców, którzy potrafią bez problemów oszacować swoje przychody oraz koszty ich uzyskania. Pomimo, że samodzielne prowadzenie ewidencji w ramach uproszczonej księgowości wydaje się łatwe, konieczne jest bieżące śledzenie zmieniających się przepisów prawnych, zaznajomienie z zasadami narzuconymi przez Ustawę o rachunkowości oraz przyjętymi standardami.

  DORADZTWO FINANSOWE.(…) Już sam wybór właściwej formy organizacyjno-prawnej to nie lada wyzwanie, tym bardziej…CZYTAJ DALEJ  

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty usług, która obejmuje weryfikację możliwości prowadzenia uproszczonej księgowości i wybór najbardziej odpowiedniej formy oraz rzetelne prowadzenie ewidencji księgowej przedsiębiorstwa, zarówno w ramach pełnej, jak i uproszczonej księgowości.

Księgowość i finanse

Pojęcie rachunkowości ogólnie jest bardzo szerokie i obejmuje szeroki zakres zagadnień m.in. księgowość, kalkulacje, operacje finansowe itp.

Finanse to inaczej ogół procesów i operacji, które mają na celu gromadzenie oraz przechowywanie pieniędzy, a także rozporządzanie nimi. Finanse pełnić mogą wiele funkcji – m.in stymulacyjną czy kontrolną. Księgowość to natomiast baza, zespół prowadzonych zapisów, których celem jest ujęcie stanu i zmian oraz ewidencja przebiegu procesu produkcji.

Sprawozdania tworzone na rzecz księgowości i ewidencji mogą obejmować bilans, rachunek zysków i strat, księgi rachunkowe, ewidencję, faktury oraz inne dokumenty i deklaracje sporządzane w trakcie roku bilansowego działalności gospodarczej.

Osoba uprawniona do kontrolowania finansami firmy wykazać powinna się rzetelnością, dokładnością, terminowością oraz uczciwością, a także znajomością obowiązujących przepisów i regulacji prawnych dzięki czemu pisma będą odbierane przez organy i urzędy w sposób sprawdzalny, prawidłowy i w terminie.

Księgowość działalności gospodarczej

Zakładając firmę przedsiębiorca musi w trakcie rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazać wybraną przez siebie formę opodatkowania przychodów lub dochodów pochodzących z działalności. Do wybrania właściciel ma kilka rozwiązań – przed podjęciem decyzji warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Współpraca z doradcą pomoże w bezpieczny sposób wybrać formę opodatkowania, która pomoże optymalizować koszty podatkowe firmy.

Prowadząc niektóre formy działalności właściciel może zostać zobowiązany do zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT i wystawiania faktur oraz księgowania w odpowiedni sposób. Do tego celu zatrudnić można wykwalifikowaną księgową lub skorzystać z usług świadczonych przez biuro rachunkowe.

Księgowość działalności gospodarczej w formie uproszczonej zalety:
– niskie koszty ewidencji księgowej
– możliwość samodzielnego prowadzenia księgowości

Biuro rachunkowo-księgowe

Każde biuro rachunkowo-księgowe ma inne podejście do klienta, świadczy inne usługi i działa na innych warunkach.

Biuro rachunkowo-księgowe powinno przede wszystkim dać klientowi pewność, że jego finanse znajdują się w dobrych rękach. Dlatego też usługi księgowo-finansowe często ustalane są idealnie do potrzeb klienta.

W ich zakres wchodzą:
księgowość w uproszczonej i pełnej formie

  • obsługa księgowa firm jednoosobowych
  • kompleksowe usługi dla spółek
  • obsługa kadrowo-płacowa firmy
  • wsparcie prawne i księgowe klientów
  • sporządzenie dokumentacji cen transferowych i innych dokumentów, w tym deklaracji i sprawozdań
  • łatwy i bezpośredni kontakt z księgową

Powierzając swoją księgowość fachowcom, biuro rachunkowo-księgowe ma za zadanie także reprezentować działalność przed urzędami i być jej godnym przedstawicielem.

Warto zatem znaleźć biuro, które zapewni odpowiedni wizerunek firmy, a jednocześnie będzie dbało o finanse i optymalizację kosztów jednostki.

Jeśli szukają Państwo kompleksowych usług księgowych, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Księgowość a rachunkowość

Wielu przedsiębiorców zamiennie stosuje określenie księgowości i rachunkowości, co jest błędne. Terminy te bez wątpienia są ze sobą powiązane jednakże nie są tożsame i to należy mieć na uwadze.

Rachunkowość to system ewidencji, który ujmuje w pieniądzu oraz przekroju poszczególne podmioty gospodarcze włącznie z procesami produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji i akumulacji. Najprościej mówiąc w sposób sformalizowany ukazuje proces prowadzonej działalności gospodarczej w celu dokonania jej oceny. Rachunkowość dostarcza zatem prawdziwych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego.

Księgowość stanowi część rejestracyjna rachunkowości. Polega na ujmowaniu pieniężnym i ilościowym wcześniej udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które przyczyniają się do zmiany majątku jednostki gospodarującej, a także źródeł jego pochodzenia.

Księgowość a rachunkowość nie znaczą zatem tego samego. Księgowość jest wyłącznie częścią składową rachunkowości.

Księgowość pełna

Pełną księgowością nazywa się bardzo precyzyjny, złożony i w pełni sformalizowany system prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych mających miejsce w konkretnej jednostce gospodarczej. Podstawowym jej zadaniem jest zobrazowanie sytuacji finansowej w firmie w danym przedziale czasu. Ewidencjonowanie każdego, nawet najmniejszego zdarzenia pozwala dostarczać informacji na temat efektywności podejmowanych działań oraz skutecznie zarządzać majątkiem.

Do prowadzenia księgowości w pełnej je formie zobowiązani są właściciele firm, których przychód w poprzednim roku obrachunkowym przekroczyły próg 2 miliony euro.

Prowadzenie tego rodzaju rachunkowości obliguje przedsiębiorców do zatrudnienia księgowej lub podjęcia współpracy z biurem rachunkowym, ponieważ wymaga znajomości obowiązujących procedur i przepisów. Właściciele firm zazwyczaj nie posiadają ani odpowiednich umiejętności ani wystarczającej ilości czasu do dopełnienia wszystkich czynności wynikających z konieczności prowadzenia pełnej księgowości.

prowadzenie ewidencji księgowej

W zależności od prowadzonej ewidencji księgowej właściciel przedsiębiorca musi stosować odrębny system księgowy dla wszystkich transakcji i operacji gospodarczych. Kontrola związana z rachunkowością i podatkami pozwala ustalić obciążenia fiskalne jakie posiada podmiot oraz ile i w jaki sposób przeprowadzane są operację gospodarcze.

Formy ewidencji jakie prowadzić może podmiot gospodarczy dzielą się na pełne czyli księgi rachunkowe będące precyzyjnym i szczegółowym systemem ewidencji operacji gospodarczych oraz uproszczone czyli książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa.

Różnicą, pomiędzy tymi dwoma sposobami ewidencjonowania, to głównie różnica w strukturze – w pierwszym przypadku każda, nawet najmniejsza operacja musi zostać wykazana, a ponadto na koniec roku sporządzone musi zostać sprawozdanie finansowe. Mała księgowość natomiast przeznaczona jest głównie dla podmiotów, które nie przeprowadzają dużej liczby operacji i faktur, ponieważ do ich zadań należy jedynie ewidencja przychodów.

Uproszczona księgowość plusy

Uproszczona księgowość jest często preferowana przez tych przedsiębiorców, którzy osiągają relatywnie niskie dochody z tytułu prowadzonej przez siebie działalności.

Uogólniając, jest to zbiór jasnych reguł, które odnoszą się do sposobu gromadzenia danych finansowych. Zasady te ustalone zostały przez odpowiednie organy skarbowe po to, aby ujednolicić sposób wyliczania zobowiązań podatkowych.

Księgowość uproszczoną mogą prowadzić spółki cywilne i jawne osób fizycznych, partnerskie i osoby fizyczne jeżeli ich przychody za poprzedni rok nie były większe niż 2 miliony euro.

Wyróżnia się trzy formy małej księgowości: karta podatkowa, rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego i prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

Uproszczona księgowość plusy związane z tą formą opodatkowania? Możliwość kontrolowania spraw firmy poprzez bieżące śledzenie jej dochodów i wydatków i oszczędność pieniędzy ze względu na brak konieczności zatrudniania księgowej.

Przy prowadzeniu księgowości uproszczonej przedsiębiorca może także sam korzystać z programów księgowych rozliczając i kontrolując własną działalność, jednakże w tym przypadku niezbędna jest znajomość stale zmieniających się przepisów.

Współpraca z biurem rachunkowym

Współpraca z biurem rachunkowym to ostatnim czasie najczęściej wybierany i najbardziej korzystny sposób na prowadzenie księgowości w firmie. Coraz częściej przedsiębiorcy rezygnują z samodzielnego dopełniania czynności księgowych oraz zatrudniania księgowej na etat na rzecz biura księgowego. Dlaczego?

Istnieje kilka powodów, dla których i Państwo powinni rozważyć tę opcję. Podejmując współpracę z biurem rachunkowym między innymi:

– korzysta się z wiedzy i doświadczenia nie tylko jednej księgowej ale całego zespołu specjalistów, którzy specjalizują się w wielu dziedzinach księgowości,
– można liczyć na rabat, promocje i oferty specjalne,
– nie trzeba ponosić kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika, wyposażeniem jego miejsca pracy i zakupem programu do księgowania tak jak jest to w przypadku księgowej zatrudnionej na stałe,
– można korzystać z usług dodatkowych takich jak przechowywanie dokumentów, doradztwo, pomoc w dokonaniu aktualizacji danych firmy czy jej rejestracji.