Księgowość i finanse

Pojęcie rachunkowości ogólnie jest bardzo szerokie i obejmuje szeroki zakres zagadnień m.in. księgowość, kalkulacje, operacje finansowe itp.

Finanse to inaczej ogół procesów i operacji, które mają na celu gromadzenie oraz przechowywanie pieniędzy, a także rozporządzanie nimi. Finanse pełnić mogą wiele funkcji – m.in stymulacyjną czy kontrolną. Księgowość to natomiast baza, zespół prowadzonych zapisów, których celem jest ujęcie stanu i zmian oraz ewidencja przebiegu procesu produkcji.

Sprawozdania tworzone na rzecz księgowości i ewidencji mogą obejmować bilans, rachunek zysków i strat, księgi rachunkowe, ewidencję, faktury oraz inne dokumenty i deklaracje sporządzane w trakcie roku bilansowego działalności gospodarczej.

Osoba uprawniona do kontrolowania finansami firmy wykazać powinna się rzetelnością, dokładnością, terminowością oraz uczciwością, a także znajomością obowiązujących przepisów i regulacji prawnych dzięki czemu pisma będą odbierane przez organy i urzędy w sposób sprawdzalny, prawidłowy i w terminie.