Księgowość a rachunkowość

Wielu przedsiębiorców zamiennie stosuje określenie księgowości i rachunkowości, co jest błędne. Terminy te bez wątpienia są ze sobą powiązane jednakże nie są tożsame i to należy mieć na uwadze.

Rachunkowość to system ewidencji, który ujmuje w pieniądzu oraz przekroju poszczególne podmioty gospodarcze włącznie z procesami produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji i akumulacji. Najprościej mówiąc w sposób sformalizowany ukazuje proces prowadzonej działalności gospodarczej w celu dokonania jej oceny. Rachunkowość dostarcza zatem prawdziwych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego.

Księgowość stanowi część rejestracyjna rachunkowości. Polega na ujmowaniu pieniężnym i ilościowym wcześniej udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które przyczyniają się do zmiany majątku jednostki gospodarującej, a także źródeł jego pochodzenia.

Księgowość a rachunkowość nie znaczą zatem tego samego. Księgowość jest wyłącznie częścią składową rachunkowości.

Księgowość pełna

Pełną księgowością nazywa się bardzo precyzyjny, złożony i w pełni sformalizowany system prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych mających miejsce w konkretnej jednostce gospodarczej. Podstawowym jej zadaniem jest zobrazowanie sytuacji finansowej w firmie w danym przedziale czasu. Ewidencjonowanie każdego, nawet najmniejszego zdarzenia pozwala dostarczać informacji na temat efektywności podejmowanych działań oraz skutecznie zarządzać majątkiem.

Do prowadzenia księgowości w pełnej je formie zobowiązani są właściciele firm, których przychód w poprzednim roku obrachunkowym przekroczyły próg 2 miliony euro.

Prowadzenie tego rodzaju rachunkowości obliguje przedsiębiorców do zatrudnienia księgowej lub podjęcia współpracy z biurem rachunkowym, ponieważ wymaga znajomości obowiązujących procedur i przepisów. Właściciele firm zazwyczaj nie posiadają ani odpowiednich umiejętności ani wystarczającej ilości czasu do dopełnienia wszystkich czynności wynikających z konieczności prowadzenia pełnej księgowości.

prowadzenie ewidencji księgowej

W zależności od prowadzonej ewidencji księgowej właściciel przedsiębiorca musi stosować odrębny system księgowy dla wszystkich transakcji i operacji gospodarczych. Kontrola związana z rachunkowością i podatkami pozwala ustalić obciążenia fiskalne jakie posiada podmiot oraz ile i w jaki sposób przeprowadzane są operację gospodarcze.

Formy ewidencji jakie prowadzić może podmiot gospodarczy dzielą się na pełne czyli księgi rachunkowe będące precyzyjnym i szczegółowym systemem ewidencji operacji gospodarczych oraz uproszczone czyli książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa.

Różnicą, pomiędzy tymi dwoma sposobami ewidencjonowania, to głównie różnica w strukturze – w pierwszym przypadku każda, nawet najmniejsza operacja musi zostać wykazana, a ponadto na koniec roku sporządzone musi zostać sprawozdanie finansowe. Mała księgowość natomiast przeznaczona jest głównie dla podmiotów, które nie przeprowadzają dużej liczby operacji i faktur, ponieważ do ich zadań należy jedynie ewidencja przychodów.

Dobre biuro rachunkowe

Dobre biuro rachunkowe to pojęcie bardzo subiektywne. Potrzeby przedsiębiorców w zależności od branży, formy prawnej oraz specyfiki prowadzonej przez nich działalności są różne. Istnieje jednak kilka czynników, na które warto zwrócić uwagę podczas wyboru biura rachunkowego.

1. Zakres oferowanych usług

Kompleksowa oferta może świadczyć o tym, że dane biuro zatrudnia księgowych o różnych specjalizacjach dlatego też będą oni w stanie poradzić sobie z każdą sytuacją i rozwiązać każdy problem jaki pojawi się w czasie trwania współpracy.

2. Cena

Niska cena może świadczyć o braku profesjonalizmu oraz chęci szybkiego zwiększenia liczby klientów.

3. Elastyczność

Dobre biuro rachunkowe dba o swoich klientów wychodząc naprzeciw ich potrzebom. Świadczenie usług zdalnie, przez internet lub z dojazdem do klienta może wskazywać na dobre prosperowanie i nowoczesność biura.

4. Klienci

Najlepszym potwierdzeniem profesjonalizmu biura jest szerokie grono zadowolonych ze współpracy klientom i ich pochlebne referencje.

Rachunkowość uproszczona

Rachunkowość uproszczona to forma ewidencji, z której korzystać mogą osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, a także partnerskie i spółdzielnie socjalne, których przychody ze sprzedaży towarów i operacji finansowych nie przekroczyły 2 milionów euro.

Mała księgowość obliguje przede wszystkim do prowadzenia:

– księgi przychodów i rozchodów – właściciel firmy ewidencjonuje wszystkie zdarzenia gospodarcze w celu określenia przychodów oraz kosztów ich uzyskania. Następnie od różnicy opłaca podatek dochodowy według zasad ogólnych lub na podstawie podatku liniowego.
– ewidencji ryczałtu – polega na ewidencji przychodów z przyporządkowaniem ich do właściwej stawki ryczałtu.
– karty podatkowej – przeznaczony dla wąskiej grupy przedsiębiorców wykonujących określone zawody.

Rachunkowość uproszczona to system bazowy, podstawowy opierający się o proste mechanizmy i sposoby rozliczania się z urzędami. Do głównych zalet małej ewidencji finansów firmy należy oszczędność w jej prowadzeniu oraz możliwość skorzystania ze specjalnych programów przeznaczonych do ewidencji finansów.

Pełna księgowość w 2022

Prowadzenie pełnej księgowości zobowiązuje do szczegółowej ewidencji księgowo-podatkowej zdarzeń gospodarczych występujących w przedsiębiorstwie. Istotnie należy zaznaczyć, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych najkorzystniej powierzyć specjalistom biura rachunkowego, którzy pomogą bezpiecznie wywiązywać się z obowiązków wynikających z Ustawy o Rachunkowości.

Od stycznia obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wystąpi, gdy podmiot osiągnie w 2021 roku przychody w wysokości 9 188 200 zł.

Nasza kadra ekspertów oferuje solidną pomoc w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Usługi:

  • opracowanie planu kont oraz polityki rachunkowości
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • wsparcie doświadczonej kadry specjalistów księgowo-podatkowych
  • rozliczenia podatkowe
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • reprezentacja przed organami administracji podatkowej

Pełna księgowość w 2022 – powierzając nam ten obowiązek przedsiębiorcy mogą być pewni prawidłowo oraz terminowo wykonywanych obowiązków księgowych.

Ceny usług księgowych

Ceny usług księgowych w danym biurze rachunkowym często stanowią jeden z decydujących czynników podczas wyboru firmy, z którą podejmie się współpracę w zakresie obsługi księgowej. Warto jednak wiedzieć, że często cena nie jest adekwatna do jakości świadczonych usług i wpływa na nią szereg zmiennych związanych zarówno z samym biurem jak i obsługiwaną firmą.

Jeżeli chodzi o biuro na cenę świadczonych przez nie usług w znacznym stopniu oddziałuje lokalizacja, staż na rynku, renoma oraz zakres oferowanych usług, który często wiąże się z koniecznością zatrudniania wielu specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli natomiast mowa o czynnikach kształtujących cenę księgowości w danej firmie związanych z samym podmiotem obsługiwanym do najważniejszych z nich należą forma prawna, forma prowadzenia księgowości. liczba zatrudnianych pracowników, status płatnika VAT, liczba dostarczanych w danym miesiącu do biura dokumentów oraz oczywiście zakres usług, z których właściciele zdecydowali się skorzystać.

Biuro księgowe online

Usługi związane z obsługą księgową dla firm aktualnie oferowana jest przez szereg podmiotów: od biur rachunkowych po samodzielne księgowe. Przedsiębiorcy mają więc wybór i w zależności od swoich potrzeb mogą albo podjąć współpracę z profesjonalną firmą albo zatrudnić księgową na etat.

Zatrudnienie księgowego jest opcją kosztowniejszą. Wiąże się ona z koniecznością wypłacania comiesięcznego wynagrodzenia dla kolejnego pracownika, zorganizowania mu przestrzeni do pracy oraz zapewnieniem programu do księgowania. Współpraca z biurem rachunkowym jest tańsza, i o ile tylko uda nam się znaleźć rzetelne biuro, będzie ono równie można zaangażowane w obsługę naszej firmy, co księgowa. Warto również pamiętać o tym, że z uwagi na zatrudnianie szeregu specjalistów z zakresu różnych dziedzin, biura rachunkowe oferują bardziej kompleksowe usługi. Kolejną zaletą niektórych biur jest również elastyczny cennik, który zakłada, że przedsiębiorca płaci tylko za usługi, z których rzeczywiście w danym miesiącu korzystał i płaci w zależności od liczby dostarczanych w danym miesiącu dokumentów.

Prowadzenie pełnej rachunkowości

Prowadzenie pełnej rachunkowości to obowiązek osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, a także spółek partnerskich, których wartość przychodów za ubiegły rok obrotowy przekroczyła równowartość 1 200 00 euro.
Przedsiębiorstwa spełniające wyżej wymienione wymogi muszą liczyć się ze sporymi kosztami związanymi z zatrudnieniem profesjonalnego księgowego bądź skorzystaniem z usług biura rachunkowego. Jest to niezbędne, gdyż wyłącznie te podmioty są uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych, które stanowią formę rozliczeń podczas prowadzenia księgowości pełnej.

Prowadzenie pełnej rachunkowości ma jednak ogromne zalety. Zapewnia ewidencję przychodów i kosztów, inwentaryzację majątku i zobowiązań, a także szeroką wiedzę z zakresu wynagrodzeń pracowników i sprawozdań finansowych. Na podstawie tych informacji może określić przyczyny niepowodzeń firmy, przygotować plany jej dalszej działalności oraz znaleźć rozwiązanie z niemal każdej sytuacji, w której znalazła się spółka.

Najlepsze biuro rachunkowe

Przedsiębiorstwa prowadzące księgowość w formie uproszczonej mogą zdecydować się na samodzielne wykonanie wszelkich rozliczeń. Tego przywileju nie mają podmioty zobowiązane do prowadzenia jej pełnego odpowiednika. Takie jednostki zobowiązane są do przekazania swoich ksiąg profesjonalistom, a więc księgowym bądź biurom rachunkowym.
Księgowy świadczy swoje usługi bezpośrednio w siedzibie firmy. Ma zatem nieustanny wgląd do firmowych dokumentów i w każdej chwili może interweniować w razie wystąpienia problemu. Niestety jest to najbardziej kosztowna opcja, gdyż prócz wynagrodzenia dla księgowego jesteśmy zobowiązani do opłacenia jego składek ubezpieczeniowych oraz wyposażenia jego miejsca pracy.
Opcjonalnie można zdecydować się na wynajęcie biura rachunkowego. Ich usługi są znacznie tańsze, gdyż swoje usługi świadczą oni dla wielu przedsiębiorstw. Prócz profesjonalizmu biuro gwarantuje też bezpieczeństwo. To ono ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane rozliczenia i w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości to na nie zostaną nałożone konsekwencje.