Sporządzanie sprawozdania finansowego

Do obowiązku każdego przedsiębiorcy, w którego firmie prowadzi się pełną księgowość należy sporządzanie sprawozdania finansowego pod koniec każdego roku obrachunkowego. Sprawozdanie finansowe wykonuję się między innymi, by wykazać osiągnięty w danym okresie sprawozdawczym wynik z działalności gospodarczej oraz określić bieżący stan finansowo-majątkowy przedsiębiorstwa. Aby to osiągnąć należy zamknąć księgę rachunkową, na podstawie której będzie możliwe sprowadzanie sprawozdania finansowego.

W skład sporządzanego sprawozdania muszą obowiązkowo wejść dwa, bardzo ważne dokumenty. Są nimi bilans i rachunek wyników. Bilans stanowi zestawienie składników majątku i źródeł jego finansowania, wykazujące ich wartość. Zgodnie z nadrzędną zasadą rachunkowości wartość pasywów (źródeł finansowania majątku) oraz aktywów (majątku) musi być sobie równa. Drugim dokumentem obowiązkowo wchodzącym w skład sprawozdania finansowego jest rachunek wyników, zwany także rachunkiem zysków i strat. Określa on osiągnięty w danym roku wynik z działalności, wykazując osiągnięte przez jednostkę przychody i poniesione koszty oraz zapłacony podatek dochodowy.

W skład sprawozdania finansowego wchodzą również inne dokumenty, co zależne jest od tego jaka jednostka sporządza sprawozdanie. Tymi elementami mogą być na przykład: rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym lub informacja uzupełniająca do bilansu.