Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Na koniec roku swojej działalności jednostki gospodarcze muszą obligatoryjnie przygotować sprawozdanie finansowe. Jest to dokument, który zawiera podstawowe informacje o działalności przedsiębiorstwa pod względem finansowym.

Podmioty, które obowiązkowo prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, przedsiębiorstwa, które dobrowolnie wybrały jako sposób ewidencjonowania pełną księgowość, członkowie zarządu spółek kapitałowych, wspólnicy, likwidatorzy, organy zarządzające innymi jednostkami, a także komplementariusze zobowiązani są do ewidencji dokumentu podsumowującego rok działalności przedsiębiorstwa.

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obowiązkowo składać się ma z bilansu wykazującego stany aktywów i pasywów, rachunku zysków i strat zawierającego oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty, a także informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości, a w tym także przyjętych metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Informacje zawarte w protokole powinny spełniać standardy jakościowe oraz odznaczać się rzetelnością, zrozumiałością, terminowością, ciągłością oraz kompletnością.