Rachunkowość

Wiele osób mylnie pomiędzy pojęciem rachunkowości, a księgowości stawia znak równości. Co prawda terminy te są ze sobą znacznie powiązane, jednakże nie są sobie tożsame.

Słownikowa definicja rachunkowości brzmi następująco:
“Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Jest to sformalizowanym system, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego”.

Najprościej mówiąc rachunkowość to system, którego celem jest uzyskanie, przetwarzanie, a także prezentacja decyzji podjętych przez przedsiębiorstwo.

Składa się ona z trzech podstawowych działów:
1. Księgowości
2. Kalkulacji
3. Sprawozdawczości

Księgowość stanowi zatem składową rachunkowości. Jej zasadniczym zadaniem jest rejestracja zdarzeń gospodarczych, które wpływają na zmiany w majątku firmy.