Podatki od dochodu

Aby obliczyć podatek dochodowy za dany okres rozliczeniowy należy od kwoty przychodu odjąć koszty, które zostały poniesione od początku roku, a od kwoty dochodu odjąć możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie. Następnie należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez stawkę podatku wynoszącą 18% lub 32%, zależnie od kwoty.

Uwaga: od 2017 r po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego przy wyliczaniu zaliczki nie uwzględnia się kwoty wolnej od podatku.

W dalszej kolejności od podatku należy odjąć sumę opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, a od kwoty podatku odjąć zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach. Zaliczkę za dany okres zaokrąglamy do pełnych złotych – uzyskana kwota podlega wpłacie do Urzędu Skarbowego.

Obniżone stawki:
– 0% -> ma zastosowanie przy transakcjach zagranicznych oraz do usług przewidzianych z transportem morskim oraz lotniczym,
– 5% -> ma zastosowanie dla produktów żywnościowych (tj. chleb, nabiał),
– 8% -> ma zastosowanie dla budowy, remontu.

Podatki od dochodu rozliczane są w zależności od danej działalności i rodzaju wykonywanych usług.