Analiza finansowa

Analiza finansowa to zbiór informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania.

Zadania, które wchodzą w zakres analizy to sprawozdania finansowe, ustalenie i ocena przepływów pieniężnych, analiza czynników kształtujących wynik finansowy i ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Jakie wyróżniamy rodzaje badania pod kątem finansów? Ze względu na czas przeprowadzania wyróżnia się:
– wstępną analizę sprawozdań, które mają za zadanie dostarczyć informację dotyczące architektury finansowej przedsiębiorstwa.
– analizę bieżącą – polega na systematycznej kontroli bieżących działań. Jej celem jest wykrywanie nieprawidłowości od założonych zadań
– analizę następczą – na jej podstawie określane są kierunki działania w przyszłości, poprzez ocenę sytuacji przedsiębiorstwa w przeszłości.

Ze względu na stopień szczegółowości badań wyszczególnia się metody ogólne i szczegółowe.

Aby analiza finansowa została przeprowadzona pomyślnie, niezbędne jest posiadanie danych zawartych ze sprawozdania finansowego sporządzanego na podstawie ewidencji księgowej. W szczególności bilanse, rachunki zysków i strat, a także przepływów pieniężnych dają wiarygodne informacje.