Sporządzanie bilansu

Bilansem nazywamy zestawienie aktywów i pasywów danej jednostki, sporządzane na początek i koniec (bilans otwarcia i bilans zamknięcia) roku obrachunkowego w podmiotach gospodarczych zobligowanych do prowadzenia księgowości w pełnej jej formie. W bilansie stanowi jeden z podstawowych elementów sprawozdania finansowego. Określone i przedstawione zostają w nim składniki majątku przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania.

Bilans inaczej nazywa się często „sprawozdaniem z sytuacji finansowej” firmy, musi on charakteryzować się zupełnością, przejrzystością, rzetelnością, ciągłością i sprawdzalnością. Bilans powinien zawierać informacje dotyczące wszystkich zdarzeń gospodarczych, prezentować dane zgodnie z rzeczywistym stanem w sposób przejrzysty i umożliwiać zanalizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w danym momencie. Bilans zamknięcia jednego okresu powinien stanowić bilans otwarcia kolejnego.

Sporządzenie bilansu najlepiej powierzyć wyspecjalizowanemu biuru rachunkowemu.