Rachunkowość w pigułce

Rachunkowość jest to profesjonalna sztuka opisu i interpretowania przebiegu działalności gospodarczej. Ewidencja obejmuje zarówno zjawiska, procesy gospodarcze, sytuację majątkową, a także wyniki działalności. Nie należy utożsamiać tego pojęcia z księgowością, ponieważ jest ona jedynie elementem składowym.

Zasady, jakie powinny być spełnione do prawidłowej ewidencji to terminowość, wiarygodność, bezstronność oraz kompleksowość, współjedność zakładająca, że na wynik finansowy wpływają przychody i nieodzowne dla ich osiągnięcia koszty oraz zasada memoriału wskazująca, że w księgach rachunkowych ujmować należy wszystkie informacje dotyczące danego okresu obrotowego.

Głównym przedmiotem rachunkowości są zjawiska gospodarcze, które wpływają na stan i strukturę majątku przedsiębiorstwa oraz działają na podstawie funkcji informacyjnej polegającej na tworzeniu informacji, kontrolnej czyli sprawdzającej składniki ze stanem faktycznym oraz dowodowej umożliwiającej przedstawienie dokumentów na potrzeby organów i sądów.