Księgowość dla stowarzyszenia

Organizacje pozarządowe o przychodach do 100 tysięcy złotych nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, natomiast niezależnie od formy ewidencjonowanie przychodów i kosztów w formie uproszczonej nadal będzie nieodłącznym aspektem fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek.

Osoba uprawniona będzie prowadziła zestawienie przychodów i kosztów, przepływów finansowych, karty przychodów pracownika oraz wykazy środków trwałych i wartości niematerialnych. Uproszczona ewidencja może być określana w formie papierowej lub elektronicznej, natomiast w drugim przypadku możliwość skorzystania z obsługi programów komputerowych może być korzystniejsze, ponieważ zapewnia przedsiębiorcy stały wgląd w treść zapisów oraz stosowanie zabezpieczeń chroniących informację i dane przed np. zniszczeniem.

Tak samo jak w przypadku innych form organizacyjno prawnych samo zarejestrowanie organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym nie wystarcza do prowadzenia działalności. Wymagane jest także posiadanie numerów identyfikacyjnych REGON i NIP nadawanych przez urzędy statystyczne i skarbowe.