Elektroniczne wnioski KRS od połowy 2017 roku

Już niebawem papierowe wnioski KRS na dobre zostaną zastąpione elektronicznymi. Trwają pracę rządowe nad projektem ustawy, która zakłada wprowadzenie części zmian już w połowie 2017 roku.

Dnia 8 czerwca 2017 roku upłynie termin wdrożenia regulacji w zakresie integracji rejestrów handlowych, centralnych i rejestrów spółek, do których zobligowała nas Unia Europejska. Dokładne rozwiązania dotyczące zelektronizowania rejestru Krajowego Rejestru Sądowego zostały zawarte w w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, który aktualnie jest na etapie konsolacji publicznych i opiniowania.

Od 1 czerwca 2017 roku, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o KRS wszystkie wnioski dotyczące podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców będzie składało się tylko i wyłącznie przez system teleinformatyczny. Przedsiębiorca, który będzie chciał złożyć wniosek będzie musiał najpierw założyć konto w systemie. Dokumenty sporządzane w wersji elektronicznej będą musiały być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym zaufanym profilem ePUAP.

HARMONOGRAM ZMIAN:

1 czerwca 2017:

– wprowadzenie obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców elektronicznie,
– wprowadzenie obowiązku prowadzenia akt rejestrowych w formie elektronicznej,
– wprowadzenie regulacji dotyczących ustanawiania kuratora dla osoby prawnej, która
nie może prowadzić swoich spraw z uwagi na brak organu powołanego do reprezentacji
lub braków w składzie tego organu.

8 czerwca 2017:

– włączenie polskiego KRS do systemu integracji rejestrów.

1 października 2017:

– wprowadzenie obowiązku ogłaszania w internecie wpisów do KRS zamiast w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

1 września 2018:

– rozszerzenie zakresu osób, których dotyczy wymóg niekaralności,
– wprowadzanie automatycznego wpisu o wznowienie działalności podmiotu, który
będzie automatycznie składany po upływie okresu zawieszenia działalności,
– wprowadzenie zarządzenia zakładającego, że pełne dane z KRS mają być dostępne
przez Internet,
– wprowadzenie obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej.