Rachunkowość w firmie

Rachunkowość w firmie to bardzo szerokie zagadnienie, które dzieli się z uwagi na różne kryteria.

1. Rodzaj księgowości
Polscy przedsiębiorcy mogą prowadzić pełną lub uproszczoną księgowość. Pełna stanowi precyzyjny i szczegółowy system ewidencji, który obliguje do prowadzenia bardzo szczegółowej dokumentacji, sporządzania raportów i sprawozdań.
Uproszczona księgowość wybierana jest znacznie częściej, a w jej ramach można korzystać z trzech form: karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego oraz Księgi Przychodów i Rozchodów.

2. Podmiot prowadzący księgowość
Rachunkowością firmy przedsiębiorca może zajmować się samodzielnie o ile tylko posiada wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Wszystkie kwestie związane z ewidencją może powierzyć biuru rachunkowego, z którym nawiąże współpracę lub księgowemu zatrudnionemu w firmie na etat. Samodzielne zajmowanie się rachunkowością może być czasochłonne i skomplikowane, zatrudnienie księgowej zazwyczaj wiąże się z wysokimi kosztami. Najlepszym rozwiązaniem zdaje się być biuro rachunkowe. Jest to jednak kwestia bardzo indywidualna.

Zmiany w rachunkowości w 2019 roku

W 2019 roku w życie wejdzie nowy międzynarodowy standard w rachunkowości dotyczący umów leasingowych. Najnowszą modyfikacją jest wyeliminowanie leasingu operacyjnego. Oznacza to, że wszystkich leasingobiorców będzie obowiązywał wyłącznie typ finansowy.
Rewolucja ta wpłynie głównie na duże korporacje, banki, międzynarodowe koncerny oraz warszawskie spółki giełdowe.

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, w skrócie MSSF określają dane, które powinny się znaleźć w sprawozdaniu finansowym, a także metody ich prezentacji oraz sposoby wyceny aktywów i pasywów
MSSF opracowywane są przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W 2019 roku w życie wejdzie najnowszy standard MSSF 16, który zajmie miejsce aktualnego MSSF 2017.

Dotychczas akcje związane z leasingiem operacyjnym nie angażowały w dużym stopniu działu finansowego. Wszelkie koszty wykazywane były bowiem w ratach leasingowych bądź czynszu. Wprowadzone zmiany będą wymagać znacznie większej skrupulatności. Niezbędne będzie zabranie informacji odnośnie początkowej wyceny zobowiązania leasingowego i wypłaconych rat. Zawrzeć należy też koszty początkowe poniesione przez leasingobiorcę np. dostosowanie powierzchni wynajmowanych do rodzaju prowadzonej działalności.
Zmiany te wymuszają na przedsiębiorcach przede wszystkim usprawnienie firmowych systemów informatycznych.