Zmiana biura księgowego pomoc

W procesie takim, jakim jest zmiana biura księgowego pomoc może okazać się konieczna.

Do kogo zgłosić się w tej kwestii?
Najprościej i najwygodniej udać się do nowego biura księgowego, które często w swoich usługach oferuje pomoc w zmianie biura i załatwia formalności zakończenia współpracy z poprzednim usługodawcą w imieniu Klienta.

Wyszukiwanie nowego biura księgowego, po uprzednim zawodzie, może okazać się nie lada wyzwaniem.

Sposoby na znalezienie nowego księgowego, który będzie spełniał oczekiwania klienta są następujące:
– rekomendacja/polecenie- większość wyborów dokonuje się tą drogą,
– dostępne w Internecie strony z usługami księgowymi,
– tradycyjny sposób- wybór biura spośród tych znajdujących się w okolicy, w której prowadzimy działalność lub też zamieszkujemy.

W procesie jakim jest zmiana biura księgowego pomoc można uzyskać od profesjonalnych doradców, którzy są biegli w sprawach księgowości. Od poprzedniego biura należy odebrać odpowiednie dokumenty i dokładnie sprawdzić czy nie ma w nich braków.

Zmiana biura rachunkowego w trakcie roku

Zarząd spółki ma możliwość podjęcia decyzji o przekazaniu ksiąg rachunkowych w trakcie roku w ręce innego biura rachunkowego niż dotychczas.

Przepisy ustawy o rachunkowości przewidujące możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 11 ust. 2 ww. ustawy) nie wskazują, iż przekazanie to musi nastąpić z początkiem roku obrotowego.

W takim przypadku istotne jest:

– poinformowanie właściwego Urzędu Skarbowego o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania,

– zapewnienie dostępności ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi uprawnionym organom zewnętrznej kontroli lub nadzoru w siedzibie jednostki lub w miejscu sprawowania zarządu albo w innym miejscu za zgodą organu kontroli lub nadzoru.

Pomożemy bezpiecznie przeprowadzić zmianę biura rachunkowego – wystarczy zdecydować się na współpracą z naszą kadrą specjalistów księgowych. Bezpłatna pomoc w zakresie dopełnienia wszystkich formalności.

Badanie sprawozdania finansowego

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, firmy zobowiązane są przeprowadzać coroczne badanie sprawozdania finansowego. W praktyce, działanie przeprowadzane jest w dwóch etapach. W pierwszym określanym jako prace wstępne, realizowane są czynności takie, jak badanie systemu ewidencji jednostki, sprawdzanie prawidłowości stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalenia podatku od towarów i usług czy kontrola prawnych podstaw działalności. W przypadku drugiego etapu sprawdza się prawidłowość wyceny aktywów i pasywów i przeprowadza się badania sprawozdania finansowego

Do sporządzenia sprawozdania zobowiązane są podmioty takie jak m.in. jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, krajowe instytucje płatnicze, spółki akcyjne, banki krajowe itp..

Badanie sprawozdania finansowego zlecić może każda jednostka. Ma ono na celu poprawić funkcjonowanie organizacji. Działanie weryfikuje procesy kontroli wewnętrznej jednostki, a także potwierdza prawidłowość raportowania danych dostrzegając ewentualne błędy i niedociągnięcia.

Biura księgowe

Biura księgowe to podmioty, które zajmują się usługowym prowadzeniem rachunkowości firm. Zatrudniani w nich księgowi posiadają odpowiednie, wymagane kwalifikacje oraz umiejętności niezbędne do tego, aby prowadzić księgi handlowe obsługiwanych firm oraz świadczyć na ich rzecz szereg innych usług.

Biura księgowe posiadają zazwyczaj szeroką gamę świadczonych usług, a ich podstawowym założeniem jest przejęcie wszystkich obowiązków związanych zarówno z księgowością, jak i podatkami danej firmy. Podjęcie współpracy z firmą księgową bywa zazwyczaj o wiele tańsze niż zatrudnienie księgowej na etat, ponieważ nie ma konieczności pokrywania kosztów związanych z kolejnym pracownikiem, wyposażaniem jego miejsca pracy oraz zakupem programu do księgowania. Współpraca z biurem rachunkowym umożliwia korzystanie z wiedzy i umiejętności całego zespołu księgowych, o różnych specjalizacjach. Kolejną zaletą biura rachunkowego jest brak ograniczeń związanych z lokalizacją, większość biur działa nie tylko stacjonarnie, ale również i zdalnie.

JPK 2018

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych finansowych sporządzonym przy użyciu odpowiedniego programu komputerowego. Wyróżniamy 7 podstawowych struktur JPK:
– księgi rachunkowe – JPK_KR
– wyciąg bankowy – JPK_WB
– magazyn – JPK_MAG
– faktury VAT – JPK_FA
– podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
– ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Obowiązek sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego w pierwszej kolejności dotknął duże i średnie przedsiębiorstwa, bo już w roku 2016. Rok później do grupy tej zostały dołączone także małe firmy.

JPK 2018 obowiązuje już wszystkich, także mikroprzedsiębiorców. Bieżący rok zakończył zatem erę papierowych deklaracji. Wszystkie druki będą sporządzane w jednakowym formacie (XML) i drogą elektroniczną wysyłane do należytych urzędów. Dzięki temu ich kontrolowanie stanie się nie tylko szybsze, ale również skuteczniejsze. Co więcej, pozwoli to wykryć wystawców tak zwanych pustych faktur, co spowoduje uszczelnienie prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług.

Otrzymanie wizy biznesowej

Wiza jest wymagana w przypadku wyjazdu do np. Stanów Zjednoczonych, Rosji, Białorusi czy Iranu. Możemy wyszczególnić wizy biznesowe, jak i turystyczne.

Wizy biznesowe są dla osób, które zamierzają wybrać się za granicę w celach związanych z przedsiębiorstwem. Nie uprawnia ona do pracy za granicą ani do prowadzenia firmy za granicą.

Otrzymanie wizy biznesowej pozwala na:
– prowadzenie negocjacji,
– dokonywanie inwestycji,
– dokonywanie zakupów,
– prowadzenie badań,
– uczestniczenie w spotkaniach biznesowych,
– poszukiwanie pracowników,
– namawianie podmiotów do kupna lub inwestycji.

Otrzymanie wizy biznesowej – lista dokumentów, które należy złożyć:
– paszport,
– kserokopia stron z paszportu – tych, które zawierają wpisy,
– aplikacja wizowa z 2 fotografiami,
– ważne na cały pobyt ubezpieczenie w Strefie Schengen,
– zaproszenie, cel i plan wyjazdu,
– umowę o pracę,
– potwierdzenie rezerwacji i opłacenia biletów lotniczych i miejsc noclegowych.

Wiza biznesowa jest ważna maksymalnie 90 dni. Wystawiana jedynie na zaproszenie podmiotu.

Nowe sankcje w VAT

1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie wprowadzonych zmian, organy podatkowe otrzymały możliwość ustalania oraz nakładania na przedsiębiorców dodatkowych zobowiązań podatkowych. Rozwiązanie to, mające charakter sankcyjny ma za zadanie przyczynić się do poprawy efektywności ściągania należności VAT, jak również eliminowania różnego rodzaju zachowań patologicznych mających na celu wyłudzenie podatku, poprzez dotkliwe obciążenia finansowe nakładane na przedsiębiorców niestosujących lub niewłaściwie stosujących przepisy prawa podatkowego.

Zatwierdzone przepisy wprowadzają dwie różne stawki sankcyjne, z których jedna wynosi 30% od błędu w fakturze, a z kolei druga 100% od wartości VAT-u.

Stawka sankcyjna w wysokości 30% będzie nakładana na przedsiębiorców, którym udowodnione zostanie, iż podatnik nie złożył deklaracji podatkowej, nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego, bądź w składanej przez siebie deklaracji podatkowej dopuścił się błędów takich, jak:
– podanie kwoty zobowiązania podatkowego niższej niż kwota należna,
– podanie kwoty zwrotu różnicy podatku/podatku naliczonego wyższej od kwoty należnej,
– podanie kwoty różnicy podatku do obniżenia podatku należnego w następnych okresach wyższej od kwoty należnej,
– podanie kwoty zwrotu różnicy podatku/kwoty zwrotu podatku naliczonego/kwoty różnicy podatku do obniżenia podatku należnego w następnych okresach zamiast przedstawienia kwoty zobowiązania podatkowego, która podlega wpłacie do Urzędu Skarbowego.

Z kolei sankcja będąca wysokością dodatkowego zobowiązania podatkowego w części, która dotyczy podatku naliczonego wynikającego z faktur, wynosi 100% i zostaje nałożona na podmioty wystawiające fakturę z powyższymi błędami, gdy:
– faktura zostanie wystawiona na podmiot nieistniejący,
– stwierdzone zostaną czynności, które nie zostały dokonane,
– podano kwoty niezgodne ze stanem rzeczywistym,
– potwierdzono czynności nawiązujące do przepisów zawartych w art. 58 oraz art. 83 Kodeksu Cywilnego.

Księgowość dla spółki

Spółka to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. Jej obowiązkiem jest rejestrowanie każdej wykonanej przez siebie operacji, gdyż to na podstawie tych danych rozlicza się ona z państwem w postaci podatków. Wyróżniamy dwie firmy opodatkowania tj. księgowość pełną oraz księgowość uproszczoną.

Spółki kapitałowe, a więc spółka jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna zobowiązane są do prowadzenia księgowości pełnej, czyli bardziej zaawansowanej, wymagającej prowadzenia ksiąg handlowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Stopień skomplikowania tego zabiegu zmusza przedsiębiorców do wynajęcia biura księgowego, które zatrudnia kadrę księgowych, zapewniając firmowej dokumentacji poprawność i rzetelność.

Pozostałe spółki posiadają przywilej rozliczania się na podstawie księgowości uproszczonej. Forma ta umożliwia przedsiębiorcom samodzielne wykonywanie rozliczeń, jednak bardzo często i oni decydują się na outsourcing, oszczędzając przy tym czas oraz niwelując prawdopodobieństwo błędów w prowadzonej dokumentacji.