Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników

Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników jest jednym z obowiązków każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia w swojej firmie pracowników. W przypadku dużych firm czynnościami związanymi z obsługą formalną osób zatrudnianych zajmuje się dział kadr i płac, w przypadku małych firm wszystkimi czynnościami księgowymi zajmuje się najczęściej sam właściciel.

Wynagrodzeniem nazywamy ogół wpłat pieniężnych brutto, bez potrąceń i świadczeń w naturze wypłacanych osobom fizycznym, należnych z tytułu wykonaniu pracy lub stosunku pracy. Wynagrodzenie brutto pomniejszone jest o potrącenia obowiązkowe i dobrowolne (raty pożyczek). Potrącenia obrazkowe to przede wszystkim ubezpieczenia społeczne (chorobowe, wypadkowe, rentowe, emerytalne), potrącenia z tytułów egzekucyjnych i wykonawczych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ewidencję rozrachunków z pracownikami najczęściej prowadzi się w ramach jednego konta syntetycznego, w którym po jednej stronie zapisuje się koszty według rodzajów, a po drugiej rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.

Sporządzanie deklaracji VAT

Deklarację VAT-7 mają obowiązek składać wszyscy przedsiębiorcy, których firmy zostały wpisane do rejestru podatników VAT, którzy rozliczają VAT miesięcznie.

Deklarację należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jeżeli w danym miesiącu nie wystąpiło żadne zdarzenie podlegające ujęciu w deklaracji VAT – 7, podatnicy są zobowiązani do przedłożenia tak zwanej deklaracji „zerowej”.

Wzór deklaracji zawiera 76 pozycji, jasne pola wypełniają podatnicy, ciemne natomiast urzędnicy pracujący w Urzędzie Skarbowym. Przed wypełnieniem VAT-7 warto zapoznać się z objaśnieniem tej deklaracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto również skontaktować się z biurem rachunkowym lub skonsultować się z księgową, którzy wyjaśnią nam wszystkie niezrozumiałe kwestie oraz zademonstrują nam właściwy sposób wypełniania tego dokumentu. Warto również rozważyć zlecenie im sporządzania deklaracji VAT w naszym imieniu, dzięki czemu zyskamy pewność, że została ona przygotowana w sposób prawidłowy.

Sporządzanie deklaracji PIT

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, w której zatrudnia pracowników ma obowiązek przygotować PIT-11, z informacją o wysokości zaliczek na podatek dochodowy, które wyliczał i płacił za zatrudnianych przez niego pracowników.

Pracodawca musi dopilnować, aby deklaracja trafiła do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika oraz do samego pracownika, którego zatrudnia na podstawie umowy o pracę, zlecenie albo dzieło. Kopię sporządzonej deklaracji wraz z potwierdzeniem jej odbioru oraz potwierdzeniem przekazania jej do Urzędu Skarbowego należy przechowywać przez pięć lat.

Opracowywaniem, przygotowywaniem PIT-11 pracodawca nie musi zajmować się osobiście. Może w jego imieniu zająć się tym biuro rachunkowe lub zatrudniana księgowa, dzięki czemu przedsiębiorca może skupić się na prowadzeniu firmy oraz mieć pewność, że wszystkie deklaracje są sporządzane we właściwy sposób i składane terminowo.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sporządzaniu deklaracji zapraszamy do współpracy.

Biuro księgowe Kraków

Jesteśmy jednym z wielu biur rachunkowych w Krakowie. Wyróżnia nas jednak, na tle pozostałych firm zajmujących się księgowością, pewna elastyczność, która pozwala nam zapewnić swoim Klientom kompleksową obsługę w przystępnej cenie.

Oferujemy możliwość tworzenia indywidualnego pakietu usług. Nie narzucamy gotowych pakietów. Przedstawiamy swoim Klientom listę usług, z których mogą oni korzystać w ramach współpracy. Z zaproponowanych usług mogą oni wybrać te, z których chcą korzystać i na ich podstawie nasi konsultanci dokonują indywidualnej wyceny. Cena usług księgowych oferowanych przez naszą firmę zależy przede wszystkim od liczby dostarczanych dokumentów i liczby zatrudnianych, w firmie naszego Klienta, pracowników. W tym zakresie również jesteśmy elastyczni, ponieważ nasi Klienci nie muszą deklarować liczby generowanych dokumentów, otrzymują cennik i w zależność od tego ile dokumentów dostarczą – takie koszty poniosą. Jeśli dostarczą mniej – zapłacą mniej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą zachęcamy do kontaktu.

Rozliczenia VAT – na co trzeba uważać?

Wraz z wprowadzeniem zmian w ustawie VAT 1. stycznia 2017 roku znacznie zwiększone zostało ryzyko rozliczeń podatku VAT. Ryzyko to ma charakter zarówno osobisty, jak i firmowy.

Wprowadzone modyfikacje mają na celu ograniczyć nadużycia w rozliczaniu VAT, tym samym powinny spowodować zwiększenie wpływów zasilających budżet państwa. Niestety, w ustawie pojawiło się wiele nieścisłości, które stanowią ryzyko rozliczeniowe także dla prawych przedsiębiorców oraz podmiotów, trudniących się w obsłudze księgowej firm.

Ograniczenie niebezpieczeństwa związanego z wykonywaniem rozliczeń możliwe jest poprzez wprowadzenie tak zwanej kontroli biznesowej z zakresu obsługiwania faktur dotyczących transakcji danego przedsiębiorstwa.

Aktualizacja ustawy VAT sprawiła, że o wiele trudniej będzie otrzymać wpis do rejestru VAT oraz utrzymać swoją pozycję jako czynny podatnik. Dodatkowo mogą pojawić się sytuacje, w której przedsiębiorca zostanie wykreślony z danego rejestru. Mając na uwadze, iż organy państwowe nie są zobowiązane poinformować o dokonaniu usunięcia z ewidencji VAT, istnieje ogromne ryzyko wykonania przez taki podmiot transakcji VAT, której z prawnego punktu widzenia nie może wykonać. Księgowy musi zatem nieustannie kontrolować status partnerów biznesowych, kontrahentów, dostawców i innych firm, które wykonują transakcję z prowadzoną przez nas jednostką gospodarczą.

Zmiany wprowadzone wraz z nadejściem bieżącego roku zakładają również zaostrzenie odpowiedzialności karnej za posługiwanie się nie nierzetelnymi fakturami. Kara za takie wykroczenie została podniesiona z 240 do aż 720 stawek dziennych.