Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów upoważnione zostały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także spółki cywilne, jawne i partnerskie, których przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro. Podatnicy Ci powinni założyć dany dokument pierwszego stycznia danego roku podatkowego.

KPiR można prowadzić zarówno w formie papierowej, jak elektronicznej. Prowadzenie księgi przy pomocy komputera jest o wiele mniej czasochłonne oraz bardziej estetyczne. Aby było ono prawidłowe wymaga się pisemnego określenia szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego za pomocą którego będą prowadzone księgi, zagwarantowanie niezwłocznego wglądu do treści dokonanych zapisów, a także przechowywanie zapisanych danych na nośnikach pamięci. Nie ma już jednak obowiązku drukowania księgi przychodów i rozchodów prowadzonej w wersji elektronicznej. Do niedawna przedsiębiorca musiał ją wydrukować do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów polega na prowadzeniu ewidencji służącej ujmowaniu operacji gospodarczych w ramach uproszczonej księgowości. Na jej stronach księguje się wszelkiego rodzaju przychody – ze sprzedaży i z pozostałych źródeł, zakup towarów materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz wszystkie wydatki wynikające z prowadzenia działalności.

Do prowadzenia KPiR zobligowane są spółki partnerskie, spółki jawne i cywilne osób fizycznych, a także osoby fizyczne, które jako formę opodatkowania wybrały podatek liniowy lub zasady ogólne, i które w poprzednim roku obrachunkowym osiągnęły przychód z pozarolniczej działalności.

Prowadzeniem podatkowej książki przychodów i rozchodów można zajmować się samodzielnie, można też powierzyć to zadanie doświadczonemu biuru rachunkowemu, które za niewielką cenę dopełni w naszym imieniu wszelkich obowiązkowych czynności związanych z KPiR.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby Państwo dowiedzieć się w jaki sposób należy prowadzić KPiR, nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na każde pytanie.