Księgowość dla stowarzyszeń

Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia oraz fundacje zobowiązane są do prowadzenia księgowości nawet w momencie, gdy jedynym ich przychodem są składki członkowskie. Właściwym celem dla prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest odpowiednia rejestracja wydarzeń finansowych przy równoczesnym zachowaniu obowiązujących przepisów. Efektem rzetelnej ewidencji jest otrzymanie przejrzystego obrazu działalności i finansów organizacji.

W przypadku organizacji pozarządowych możliwe jest prowadzenie księgowości w formie pełnej, uproszczonej lub uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Zgodnie z ustawą o rachunkowości zarówno organizacje niemające osobowości prawnej jak i podmioty gospodarcze zarejestrowane w KRS podlegają zasadom rachunkowości. Stowarzyszenie zwykłe obowiązują więc te same wymogi w zakresie sprawozdawczości co stowarzyszenia w KRS. Oprócz prowadzenia ewidencji niezbędne będzie także sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i składania go do urzędu skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT-8.