Ceny transferowe ustawa

Z ceną transferową, która inaczej zwana jest ceną transakcyjną do czynienia mają przedsiębiorcy, którzy dokonują operacji lub transakcji z podmiotami powiązanymi. W szczególności mowa jest o przepływie towarów dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do jednej grupy kapitałowej albo świadczeniem usług na rzecz osób prawnych przez ich właścicieli.

Cena transferowa, która używana jest w transakcjach między firmami danej grupy kapitałowej może mieć spory wpływ na przykład na wysokość zysku, który osiągasz, ale ostatecznie również na to, jak bardzo konkurencyjna jest firma.

Rozliczenia z użyciem cen transferowych stanowią jedną z najbardziej dynamicznych w zakresie podatku. Przepisy w tym przypadku stają się w ostatnim czasie bardzo restrykcyjne. W przypadku podmiotów powiązanych niezbędne jest przygotowanie obszernej i dokładnej dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych. Podstawowym elementem takiej dokumentacji rozliczeniowej jest odpowiednie przeliczenie rozliczeń między podmiotami. Ceny transferowe, w związku z ich skomplikowaną postacią posiadają limity, którymi objęte są wartości takich transakcji. Jak widać, czasami okazuje się, że niektóre kwestie księgowe i rachunkowe przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniego kontrolowania i dokumentowania.

Usługi doradcze

W dzisiejszej dobie Internetu, automatyzacji i szeregu ofert podmiotów zewnętrznych świadczących usługi związane z prowadzeniem poszczególnych działów przedsiębiorstwa, a także kompleksowe porady i doradztwo przedsiębiorcy decydują się coraz częściej na skorzystanie z fachowej pomocy.

Aby odnieść sukces, właściciele muszą przeprowadzać schemat określonych działań i czynności, które będą miały na celu poprawienie efektywności, zoptymalizowanie kosztów oraz zapewnią właścicielowi jednostki gospodarczej wybicie się na tle konkurencji.

W tym przypadku nie da się jednak opierać od początku prowadzenia działalności na starych modelach i schematach, ponieważ rynek i zapotrzebowanie wciąż się zmienia.

Profesjonalne doradztwo, jakie świadczą firmy zewnętrzne posiada złożoną strukturę, ponieważ stosowane może być zarówno w obszarze marketingu, optymalizacji procesów czy wdrażania do biznesu nowych technologii.

Skorzystanie z usługi posiada wiele plusów – Klient może m.in. skorzystać z wysokiej jakości produktów, uzyskać pełną analizę działalności i konkurencji, a także rekomendacje działań, które pozwolą osiągnąć korzyści dla podmiotu gospodarczego w przyszłości.

Składanie sprawozdania finansowego za 2019 pomoc

Wszystkie sprawozdania finansowe podmiotów prowadzących księgi rachunkowe na podstawie Ustawy o rachunkowości sporządzone od 1 października 2018 roku muszą być przygotowane w formie elektronicznej.

Sprawozdanie finansowe, to składający się z kilku części dokument przedstawiający sytuację ekonomiczną podmiotu prowadzącego w danym roku obrotowym księgi rachunkowe na podstawie umowy o rachunkowości. Składa się co do zasady z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Oprócz tych podstawowych elementów sprawozdania finansowe niektórych podatników mogą dodatkowo zawierać zestawienie zmian w kapitale własnym, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie lokat, zestawienie informacji dodatkowej.

Składanie sprawozdania finansowego za 2019 pomoc – oferujemy wsparcie w przygotowaniu i złożeniu dokumentu do odpowiednich instytucji.

Procedura składania sprawozdań finansowych 2020

Sprawozdanie finansowe i towarzyszące mu dokumenty, a także oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania sporządzają Państwo i składają do KRS tylko elektronicznie. Nie ma już możliwości złożenia do rejestru dokumentów finansowych w postaci papierowej.

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, to znaczy, że musi ono być:
– zapisane w określonej strukturze i w formacie pliku,
– podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy przez wszystkich członków tego organu.

Wydruk w postaci papierowej będzie tylko kopią sprawozdania finansowego, nie jego oryginałem.

Postać elektroniczna jest obowiązkowa dla następujących dokumentów:
– sprawozdanie z działalności,
– sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
– opinia biegłego rewidenta/sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
– sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
– sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,
– skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Jak wysłać sprawozdanie finansowe w 2020?

Wszystkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej. Osoba, która prowadzi księgi oraz kierownik jednostki podpisuje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym na stronie Ministerstwa Finansów spoczywa na jednostkach wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. Zobligowani do przygotowania sprawozdania finansowego w takiej samej postaci są podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe. Poza tym do grona jednostek, które przygotowują sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej, od 1 stycznia 2020 r. dołączyli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS.

Do elementów sprawozdania finansowego zaliczamy:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– zestawienie zmian w kapitale własnym,
– rachunek przepływów pieniężnych,
– nota podatkowa w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego 2020

Od 1 stycznia 2020 r. nastąpiła duża zmiana w zasadach przekazywania oraz sporządzania sprawozdań finansowych podatników CIT, którzy nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Sprawozdanie roczne takich jednostek, będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej oraz przekazane do szefa KAS.

Podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców, nie podlegają obowiązkowi składania do KRS rocznych sprawozdań finansowych. Jednostki będące podatnikami CIT, inne niż przedsiębiorcy z rejestru KRS, muszą we własnym zakresie przekazać sprawozdanie finansowe administracji skarbowej.

Za złożenie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Biuro księgowe na terenie Krakowa

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest bezpośrednio z czynnościami takimi, jak rzetelne przygotowywanie dokumentów, obliczanie podatków i świadczeń oraz księgowanie dokumentacji finansowej. Wszelkie transakcje biznesowe muszą zostać potwierdzone odpowiednimi fakturami, a te sporządza właśnie właściciel firmy. Odpowiednie prowadzenie księgowości to przede wszystkim rzetelność, odpowiedzialność, ale i znajomość prawa. Bez odpowiednich kompetencji sporządzanie dokumentów i rozliczanie należności może spowodować większe kłopoty, niż pożytek. Czas, jaki przedsiębiorca spędzić musi nad rozliczeniami może negatywnie wpływać na całą sytuację firmy.

W związku z tym przedsiębiorcy decydują się na usługę biura rachunkowego, któremu powierzona zostaje księgowość firmowa. Profesjonalista z zakresu rachunkowości w sposób rzetelny i kompleksowy przejmuje zadania związane z finansami i podatkami przedsiębiorstwa.

Współpraca z biurem rachunkowym to duża oszczędność czasu i pieniędzy. Siedzenie samodzielnie nad księgami rachunkowymi i studiowanie nowych przepisów to strata cennego czasu, który przedsiębiorca współpracujący z biurem rachunkowym poświęcić może na pozyskiwanie Klientów i rozwój firmy.

Zasady prowadzenia karty podatkowej

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania dochodów w polskim systemie podatkowym. Jest ona przeznaczona dla najmniejszych firm, zatrudniających niewielką ilość pracowników.

Karta podatkowa polega na regulowaniu co miesiąc podatku w takiej samej wielkości. Jego wysokość nie zależy zatem od wysokości osiąganych przychodów. Wysokość podatku w ramach karty podatkowej ustala naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie wielkości i rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w jakiej prowadzona jest firma.

Podatek należy regulować do 20. dnia każdego miesiąca. Nie można zmienić danej formy opodatkowania w trakcie trwania roku podatkowego.

Prowadząc rozliczenia w formie karty podatkowej przedsiębiorcy zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Są jednak zobligowani do wystawiania rachunków oraz faktur, dokumentujących sprzedaż towaru lub usługi, jeżeli zażyczy sobie tego Klient.

Kompleksowa księgowość dla małych i średnich firm

Powierzenie rozliczania finansów firmy do biura rachunkowego to dla podmiotu gospodarczego duża korzyść. Księgowość zewnętrzna nie zobowiązuje przedsiębiorcy do stworzenia dodatkowego miejsca pracy, opłacania składek czy śledzenia szkoleń i zmiany w przepisach. Powierzenie księgowości biuru rachunkowemu jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które dopiero rozpoczęły działalność gospodarczą lub po prostu nie chcą tracić czasu na księgowość.

Dobre biuro rachunkowe powinno cechować się profesjonalizmem, solidnością i skutecznością. Jeżeli należą Państwo do przedsiębiorców, którym szczególnie zależy na odpowiednim rozwoju swojej firmy to powinni Państwo skorzystać z usług naszej firmy – gwarantujemy prawidłowe sporządzanie dokumentów, prowadzenie rozliczeń i ewidencję. Dopełniamy formalności, reprezentujemy Klienta i przypominamy o zbliżających się terminach płatności.

Nasze biuro rachunkowe to gwarancja prawidłowo prowadzonego przedsiębiorstwa. Zdalna obsługa to dla Państwa także duża oszczędność czasu oraz kosztów – nasza oferta nie obciąża budżetu firmy, a kwota usługi dopasowana jest do zakresu działań i jakości wykonywanych działań.

Kompleksowa księgowość dla średnich firm

Obowiązkiem wszystkich spółek jest prowadzenie księgowości. Jest to czynność wymagająca dobrej znajomości przepisów, dlatego dobrym pomysłem jest współpraca ze sprawdzonym biurem rachunkowym. Kompleksowa księgowość dla średnich firm to specjalność naszej firmy.

Księgowość uproszczona to zbiór zasad gromadzenia danych finansowych, pozwalających wyliczyć zobowiązania finansowe przedsiębiorstwa.

“Mała księgowość” to dobra opcja dla średnich firm, których dochód za poprzedni rok wyniósł co najmniej 2 000 000 euro.

Pełna księgowość, choć jest bardziej skomplikowana ma również swoje zalety. Jest przede wszystkim narzędziem do stworzenia pełnego obrazu finansów firmy.

Niezależnie od tego jaką formę przyjmuje Państwa spółka, nasza firma oferuje Wam swoją pomoc.

Outsourcing to kompleksowa księgowość dla średnich firm, wiąże się ona z dużymi oszczędnościami. Państwo powierzając nam prowadzenie rozliczeń mogą spodziewać się zredukowania kosztów związanych z zatrudnieniem wykwalifikowanej księgowej. Gwarantujemy również prowadzenie księgowości dokładnie i rzetelnie.