Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Na koniec roku swojej działalności jednostki gospodarcze muszą obligatoryjnie przygotować sprawozdanie finansowe. Jest to dokument, który zawiera podstawowe informacje o działalności przedsiębiorstwa pod względem finansowym.

Podmioty, które obowiązkowo prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, przedsiębiorstwa, które dobrowolnie wybrały jako sposób ewidencjonowania pełną księgowość, członkowie zarządu spółek kapitałowych, wspólnicy, likwidatorzy, organy zarządzające innymi jednostkami, a także komplementariusze zobowiązani są do ewidencji dokumentu podsumowującego rok działalności przedsiębiorstwa.

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obowiązkowo składać się ma z bilansu wykazującego stany aktywów i pasywów, rachunku zysków i strat zawierającego oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty, a także informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości, a w tym także przyjętych metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Informacje zawarte w protokole powinny spełniać standardy jakościowe oraz odznaczać się rzetelnością, zrozumiałością, terminowością, ciągłością oraz kompletnością.

Krakowskie biuro rachunkowe

Firmy działające na terenie Małopolski niejednokrotnie świadomie nie decydują się na skorzystanie z usług krakowskich biur rachunkowych. Wielu osobom zdaje się, że usługi świadczone przez firmy działające w jednym z największych polskich miast wiążą się z kuriozalnymi kosztami. Tymczasem ogromna konkurencja jaka działa w obrębie Krakowa zmuszą biura rachunkowe do rywalizowania między sobą pod względem zarówno ceny jak i atrakcyjności oferowanych usług. Dodatkowym atutem takich organizacji jest usługa zwana wirtualnym adresem. Skorzystanie z niej pozwala nam na rejestrację firmy pod prestiżowym adresem w centrum Krakowa. E-adres znacząco podnosi renomę firmy, co z kolei pozwala na pozyskanie szerszego grona odbiorców, a także potęguje prawdopodobieństwo zawarcia korzystnych współpracy biznesowych.
Biuro rachunkowe pozwala zaoszczędzić czas związany z prowadzeniem firmowych akt oraz wykonywaniem niezbędnych rozliczeń. Dodatkowym atutem skorzystania z usług tych jednostek jest gwarancja bezpieczeństwa, gdyż w razie wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości w prowadzonej przez nich dokumentacji to właśnie te jednostki będą ponosiły z tego tytułu konsekwencje.

Obsługa księgowa spółek w Małopolsce

Księgowość dla nowego przedsiębiorcy jest jednym z najtrudniejszym elementów w firmie, dlatego coraz częściej sięgają oni po pomoc specjalistów.

Księgowość można prowadzić na dwa sposoby:
1. Prowadzenie księgowości pełnej – jest to bardzo skomplikowany proces, w którym należy rejestrować każdą operację gospodarczą, jaka została przeprowadzona w firmie. Przedsiębiorca dzięki takiej księgowości ma dostęp do informacji o stanie finansowym firmy. Widzą jakie błędy zostały popełnione, więc na przyszłości unikają tych samych pomyłek.
2. Prowadzenie księgowości uproszczonej – jest prosta w prowadzeniu.

Nasza firma posiada w swojej ofercie prowadzenie księgowości spółki w Małopolsce. Zajmujemy się nie tylko prowadzeniem księgowości pełnej, ale także uproszczonej. Do naszych usług należy także doradztwo w zakresie podatków, tworzenie sprawozdań finansowych i bilansu, dokonywanie analiz, sporządzanie deklaracji podatkowych i skarbowych. Naszymi atutami są przede wszystkim doświadczenie i profesjonalizm.

Analiza finansowa

Analiza finansowa to zbiór informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania.

Zadania, które wchodzą w zakres analizy to sprawozdania finansowe, ustalenie i ocena przepływów pieniężnych, analiza czynników kształtujących wynik finansowy i ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Jakie wyróżniamy rodzaje badania pod kątem finansów? Ze względu na czas przeprowadzania wyróżnia się:
– wstępną analizę sprawozdań, które mają za zadanie dostarczyć informację dotyczące architektury finansowej przedsiębiorstwa.
– analizę bieżącą – polega na systematycznej kontroli bieżących działań. Jej celem jest wykrywanie nieprawidłowości od założonych zadań
– analizę następczą – na jej podstawie określane są kierunki działania w przyszłości, poprzez ocenę sytuacji przedsiębiorstwa w przeszłości.

Ze względu na stopień szczegółowości badań wyszczególnia się metody ogólne i szczegółowe.

Aby analiza finansowa została przeprowadzona pomyślnie, niezbędne jest posiadanie danych zawartych ze sprawozdania finansowego sporządzanego na podstawie ewidencji księgowej. W szczególności bilanse, rachunki zysków i strat, a także przepływów pieniężnych dają wiarygodne informacje.

Zmiany w podatku dochodowym 2019

Została przygotowana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany w podatku dochodowym 2019 mogą mieć największe znaczenie dla przedsiębiorców.

Jedną ze zmian jest wprowadzenie sposobu rozliczania przychodu uzyskanego z obrotu kryptowalutami. Przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnego zostaną zaliczone do źródła przychodu, jakim są przychody z kapitałów pieniężnych. Opodatkowaniu podlegać będzie odpłatne zbycie kryptowalut, a pojęciem tym określana będzie wymiana wirtualnej waluty na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż wirtualna waluta lub też regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

W kwestii rozliczania samochodów w działalności gospodarczej został zmieniony limit amortyzacji środka trwałego do 150 000 zł.

Dla naszego biura zmiany w podatku dochodowym 2019 nie są skomplikowane, ponieważ na bieżąco aktualizujemy wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Zachęcamy do kontaktu z nami wszystkich, którzy chcą bezpiecznie wypełniać obowiązki podatkowe.

Księgowość outsourcing

Wśród przedsiębiorców coraz większą popularność zyskuje usługa outsourcingu księgowego. Polega ona na przekazaniu prowadzenia swojej księgowości jednostkom, które zostały w tym celu wykwalifikowane, najczęściej biurom rachunkowym.

Usługi biur rachunkowym głównie pozwalają zaoszczędzić czas, który należałoby spędzić na wykonywaniu poszczególnych rozliczeń. Tym samym przedsiębiorca może skupić się na prowadzeniu własnej firmy.

Outsourcing księgowy to również gwarancja bezpieczeństwa. Biuro rachunkowe skupia zespół wykwalifikowanych księgowych, jednakże w razie ich pomyłki, to właśnie usługodawca bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie nieścisłości. Podobnie jest z konsekwencjami wynikłymi z tych błędów.

Istotne jest jednak, aby podczas wybierania biura rachunkowego, któremu pragniemy powierzyć własną dokumentację, wybrać jednostkę dysponującą polisą OC. Należy mieć na uwadze, że brak tego ubezpieczenia nie zapewni nam zadośćuczynienia, w przypadku wykrycia nieprawidłowości przez urząd.

Jak w 2019 złożyć sprawozdanie finansowe?

Od 1 października 2019 roku sprawozdanie finansowe należy przekazywać do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. Dokument ten należy sporządzić w formacie XML, a następnie podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Podpis elektroniczny to cyfrowa wersja tradycyjnego podpisu, za pomocą której można potwierdzić swoją tożsamość w sieci. E-podpis należy kupić u jednego z dostawców, a następnie go skonfigurować i aktywować. Strukturę tę nabywa się na określony czas. Po jego upływie należy podpis odnowić.

Sprawozdanie zatwierdzone podpisem elektronicznym należy przekazać do urzędu najpóźniej 15 dni po zatwierdzeniu go przez wspólników. Zazwyczaj przypada to na 15 lipca chyba, że rok obrotowy firmy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Nasza firma oferuje pomoc w składaniu sprawozdań finansowych. Pomagamy dopełnić wszelkie formalności związane ze sporządzeniem, a następnie przekazaniem sprawozdania finansowego do urzędu. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, serdecznie zapraszamy do kontaktu, podczas którego przedstawimy jej szczegóły.

Procedura składania sprawozdań finansowych 2019

„Procedura składania sprawozdań finansowych 2019” – przedsiębiorcy wpisują w wyszukiwarkę w Internecie tą frazę, aby dowiedzieć się jakie zmiany wpłynęły na sprawozdania finansowe.

Wprowadzenie przez Krajowy Rejestr Przedsiębiorców obowiązku przesyłania dokumentów i wniosków drogą elektroniczną to wielki przełom wynikający z nowelizacji przepisów od października 2018 roku.

Od tej pory właściciel firmy musi wysłać dokument w formacie XML i opatrzyć go elektronicznym podpisem, aby potwierdzić swoją tożsamość.

Ta zmiana może spowodować uciążliwe problemy dla przedsiębiorców, ponieważ zerwanie z tradycyjną formą w postaci papierowej i zamiana na elektroniczną ma być ułatwieniem dla pracy sądów, które dotąd zajmowały się osobiście wnioskami. Właściciel musi za pomocą specjalnych programów tworzyć sprawozdanie finansowe, zapisywać plik w odpowiednim formacie wymaganym przez KRS i dodatkowo posiadać kwalifikowany podpis.

Procedura składania sprawozdań finansowych 2019 posiada jednak zalety, ponieważ całość procesu będzie o wiele sprawniejsza i zajmowała mniej czasu, a działające na rynku firmy zewnętrzne świadczą profesjonalne usługi w zakresie pomocy w napisaniu sprawozdania i wysłania go przez Internet, dzięki czemu przedsiębiorca może zlecić specjalistom zadanie i nie martwić się np. o błędy, które sam właściciel mógłby nie zauważyć przez co proces trwałby o wiele dłużej.

Prowadzenie ksiąg handlowych

Zgodne z ustawą o rachunkowości prowadzenie ksiąg handlowych powinno być rzetelne, bezbłędne i sprawdzane na bieżąco. Przedsiębiorcy, których roczny dochód przekracza równowartość 1,2 miliona euro w walucie polskiej, mają obowiązek prowadzenia firmowej księgowości pełnej, a z tym wiążą się księgi handlowe.

Jakie podmioty zobowiązane są do prowadzenia takiej formy ewidencji? M.in. spółki handlowe, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego.

Księgi handlowe stanowią zbiór zapisów księgowych, obrotów i sald. Tworzą ją następujące elementy: księga główna i pomocnicza, zestawienie obrotów i sald oraz inwentarz.

Przedsiębiorstwa w większości przypadków zlecają prowadzenie ksiąg handlowych specjalistom. Problematyka związana z dokonywaniem zapisów i trudność całego procesu przerasta właścicieli firm, dlatego wygodniejszą opcją jest powierzenie zadania profesjonalnej firmie zewnętrznej, która wykonuje usługi z zakresu księgowości.

Nowe zasady wysyłania sprawozdania finansowego 2019

Obowiązek sprawozdawczy obejmuje konieczność sporządzenia nie tylko samego sprawozdania finansowego, ale także sporządzenia uchwał je zatwierdzających i stanowiących o podziale zysku.

Z ustawy nowelizującej z października 2018 roku wynika, że nowe zasady wysyłania sprawozdania finansowego 2019 polegają na unowocześnieniu procesu – dokument ma być składany w formie elektronicznej. Zmiana dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych, a także spółek partnerskich.

Na rzecz tradycyjnego sposobu w wersji papierowej, od 2019 roku przedsiębiorcy mają jako obowiązek przesyłania formularza za pomocą specjalnego systemu teleinformatycznego w formacie XML i podpisywać wyłącznie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty jakie można dodatkowo dołączyć do sprawozdania finansowego to m.in. uchwały zatwierdzające, sprawozdania z działalności jednostki itp..

Elektronizacja i automatyzacja procesu składania dokumentu do KRS ma na celu odciążenie sądów rejestrowych, które co roku borykają się z dużą liczbą wniosków o wpis do rejestru.