Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa prowadzona jest przez każdy z podmiotów, jaki prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski. Jednak nie każdy z tych podmiotów prowadzi księgowość w dokładnie taki sam sposób.

Rachunkowość finansową prowadzi się w sposób pełny lub metodami uproszczonymi. Do prowadzenie pełnej rachunkowości finansowej zobowiązuje spółki handlowe ustawa o Rachunkowości. Pośród nich tylko dwie mogą zostać zwolnione z obowiązku prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych. Do nich zalicza się spółki jawne i partnerskie. Mogą one dobrowolnie prowadzić pełną księgowość, ale jeżeli nie przekraczają limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych, mogą wybrać KPiR jako metodę prowadzenia rachunkowości finansowej.

Rachunkowość prowadzona jest także w spółkach cywilnych i przez jednoosobowych przedsiębiorców. Stosują oni najczęściej metody uproszczonej księgowości – KPiR, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy kartę podatkową. Oczywiście jeżeli ich przychody przekroczą limit prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawo zobowiązuje je do prowadzenia pełnej księgowości.

Księgi handlowe

System rachunkowości jakim jest pełna księgowość prowadzi się w oparciu o księgi rachunkowe, zwane także księgami handlowymi. Księgi te składają się z kilku elementów, tworzących razem dokładny i rozbudowany system ewidencji księgowej.

W skład ksiąg rachunkowych każdej firmy musi wejść dziennik księgowy, czyli narządzie służące do ewidencji zachodzących w firmie operacji. Określa się w nim sposób ujęcia ich na kontach księgowych, wartość, strony, datę oraz dowód księgowy operacji gospodarczej.

Zadekretowaną w dzienniku księgowym operację ujmuje się na odpowiednich kontach księgowych. W skład księgi handlowej wchodzi wykaz kont głównych, dzielących się na konta bilansowe i wynikowe oraz wykaz kont analitycznych, stanowiących ewidencje pomocniczą.

Księgi handlowe zawierają również zestawienia sald i obrotów na poszczególnych kontach księgowych, zarówno głównych, jak i pomocniczych. W skład księgi handlowej wejść musi także wykaz posiadanych przez jednostkę gospodarczą składników aktywów i pasywów.

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Prowadząc pełną księgowość obowiązków jest bardzo wiele. Jednym z nich jest sporządzanie sprawozdania finansowego. Co to jest sprawozdanie finansowe? Otóż jest to dokument sporządzany pod koniec okresu sprawozdawczego, na podstawie danych z ksiąg rachunkowych, w celu określenia sytuacji majątkowo-finansowej jednostki gospodarczej.

W skład sprawozdania finansowego spółki wchodzi kilka dokumentów. Pierwszym z nich jest bilans, czyli zestawienie wartości składników majątku oraz źródeł ich finansowania. Odzwierciedla on stan majątkowy przedsiębiorstwa. Kolejny dokument natomiast określa osiągnięty w okresie obrachunkowym wynik finansowy, a jest nim rachunek zysków i strat. Poza tymi najważniejszymi dokumentami, w skład sprawozdania finansowego wchodzi również wprowadzenie do tego dokumentu oraz dodatkowe objaśnienia i informacje (a w przypadku uproszczonego sprawozdania finansowego zamiast tego informacja uzupełniająca do bilansu).

W sprawozdaniach finansowych podmiotów, które poddaje się audytowi finansowemu znajdują się dodatkowo: zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

Nowe sankcje w VAT

1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie wprowadzonych zmian, organy podatkowe otrzymały możliwość ustalania oraz nakładania na przedsiębiorców dodatkowych zobowiązań podatkowych. Rozwiązanie to, mające charakter sankcyjny ma za zadanie przyczynić się do poprawy efektywności ściągania należności VAT, jak również eliminowania różnego rodzaju zachowań patologicznych mających na celu wyłudzenie podatku, poprzez dotkliwe obciążenia finansowe nakładane na przedsiębiorców niestosujących lub niewłaściwie stosujących przepisy prawa podatkowego.

Zatwierdzone przepisy wprowadzają dwie różne stawki sankcyjne, z których jedna wynosi 30% od błędu w fakturze, a z kolei druga 100% od wartości VAT-u.

Stawka sankcyjna w wysokości 30% będzie nakładana na przedsiębiorców, którym udowodnione zostanie, iż podatnik nie złożył deklaracji podatkowej, nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego, bądź w składanej przez siebie deklaracji podatkowej dopuścił się błędów takich, jak:
– podanie kwoty zobowiązania podatkowego niższej niż kwota należna,
– podanie kwoty zwrotu różnicy podatku/podatku naliczonego wyższej od kwoty należnej,
– podanie kwoty różnicy podatku do obniżenia podatku należnego w następnych okresach wyższej od kwoty należnej,
– podanie kwoty zwrotu różnicy podatku/kwoty zwrotu podatku naliczonego/kwoty różnicy podatku do obniżenia podatku należnego w następnych okresach zamiast przedstawienia kwoty zobowiązania podatkowego, która podlega wpłacie do Urzędu Skarbowego.

Z kolei sankcja będąca wysokością dodatkowego zobowiązania podatkowego w części, która dotyczy podatku naliczonego wynikającego z faktur, wynosi 100% i zostaje nałożona na podmioty wystawiające fakturę z powyższymi błędami, gdy:
– faktura zostanie wystawiona na podmiot nieistniejący,
– stwierdzone zostaną czynności, które nie zostały dokonane,
– podano kwoty niezgodne ze stanem rzeczywistym,
– potwierdzono czynności nawiązujące do przepisów zawartych w art. 58 oraz art. 83 Kodeksu Cywilnego.

Księgowość w firmie

W głowach wielu przedsiębiorców pojawia się pytanie „czy księgowość w firmie jest aż tak bardzo istotna”? Odpowiedź jest jednoznaczna – tak. Dlaczego?

Może na początek rozwiejmy wątpliwości o tym, czym tak naprawdę jest księgowość. Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych powodujących zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Profesjonalnie prowadzona księgowość pozwala kontrolować firmę dzięki przeprowadzanym sprawozdaniom, raportom. Specjaliści biur rachunkowych dzięki aktualnej wiedzą optymalizują koszty wykorzystując przy tym wszelkiego rodzaju „kruczki” prawne. Skorzystanie z pomocy biura rachunkowego jest rozwiązaniem, które przeznaczone jest dla osób chcących osiągnąć sukces bezpiecznie.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta to zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z jej szczegółami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, udzielimy informacji w kwestiach budzących wątpliwości. Zapraszamy!