Obsługa rachunkowo – księgowa dla firm‎

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia księgowości. Jedni muszą prowadzić ją w formie bardziej skomplikowanej, czyli pełnej, a drudzy mogą korzystać z tego przywileju jakim jest prowadzenie księgowości uproszczonej.

Księgowość pełna jest bardzo zaawansowaną formą opodatkowania. Jej zaletą jest jednak to, że dostarcza wielu istotnych, szczegółowych informacji na temat przedsiębiorstwa. Często dane pozyskane na przestrzeni lat pomagają podjąć decyzje, które okażą się mieć pozytywne skutki w przyszłości. Ta forma księgowości umożliwia bieżącą kontrolę stanu finansowego oraz ustanowienie własnej polityki rachunkowości.

Księgowość uproszczona jest łatwiejszą formą księgowości. Zakres informacji jakie dostarcza jest jednak mniejszy i bardziej ogólny. Dostępna wyłącznie dla wybranych podmiotów gospodarczych.

Obsługa rachunkowo – księgowa dla firm‎ pomoże zadbać zarówno o księgowość uproszczoną jak i pełną. Usługi księgowe prowadzone przez naszych ekspertów umożliwią korzystanie z rozwiązań dozwolonych przez prawo.

Rozliczenia w zakresie podatku dochodowego dla firm

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą muszą obrać formę rozliczenia w zakresie podatku dochodowego dla firm. Od tego zależna jest w dużej mierze optymalizacja podatkowa oraz późniejsza ewidencja księgowa.

Do wyboru mają:

– podatek dochodowy na zasadach ogólnych
– podatek liniowy
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
– karta podatkowa

Forma opodatkowanie jest zależna nie tylko od przedsiębiorcy, ale także ograniczeń związanych z rodzajem działalności, wysokością przychodów, czy też rozmiarem firmy.

Wybierając rozliczenia w zakresie podatku dochodowego dla firm, podatnik ma prawo do ich opłacania:

– kwartalnie
– miesięcznie
– w formie uproszczonej

Dodatkowo rozliczenia w zakresie podatku dochodowego dla firm zobowiązują do składania deklaracji rocznych, nawet w przypadku, gdy podatnik rozlicza się kwartalnie lub miesięcznie.

Opracowywanie polityki rachunkowości

Podmioty gospodarcze zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są również do opracowanie polityki rachunkowości czyli zbioru zasad, zgłoszenie z którymi będą prowadzić księgowość swojej firmy.

Wszystkie zapisy w polityce rachunkowości mają na celu uporządkowanie i sformalizowanie przyjętych reguł związanych z rachunkowością w danej jednostce. W ramach polityki rachunkowości określa się między innymi rok obrotowy i okresy sprawozdawcze, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, systemy związane z ochroną i przechowywaniem danych, a także sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Opracowywaniem polityki rachunkowości, w większości firm, zajmuje się zatrudniana księgowa lub biuro rachunkowe czyli podmiot, któremu przedsiębiorca powierzy wszystkie kwestie związane z prowadzeniem księgowości swojego podmiotu gospodarczego. Dobrze opracowana strategia stanowi pierwszy krok do właściwego wypełniania wszystkich obowiązków związanych z księgowością.

Prowadzenie księgowości dużego przedsiębiorstwa

Prowadzenie księgowości dużego przedsiębiorstwa to dla przedsiębiorcy nie lada wyzwanie. Jeżeli firma w danym roku obrotowym przekroczy limit 2.000.000 euro przychodów, w kolejnym roku będzie zobligowana do prowadzenia ksiąg rachunkowych czyli tak zwanej pełnej księgowości. Nie jest to proste zadanie ponieważ wymaga opracowania polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, prowadzenia szczegółowej ewidencji księgowej, sporządzania bilansów, raportów, sprawozdań i wywiązywania się z szeregu innych obowiązków. Wymaga to zarówno umiejętności, wiedzy merytorycznej, jak i znajomości obowiązujących przepisów.

Dlatego też prowadzenie księgowości dużego przedsiębiorstwa zazwyczaj powierza się wyspecjalizowanej firmie – biuru rachunkowemu lub księgowej na etat. Podejmując współpracę, przekazując swoje obowiązki profesjonalistom przedsiębiorca nie tylko zyskuje czas, który może poświęcić na prowadzenie swojej firmy ale również i gwarancję że wszystkie formalności zostaną dopełnione terminowo i przede wszystkim poprawnie.

Prowadzenie księgowości w firmach

Prowadzenie księgowości w firmach zależy zazwyczaj od preferencji i potrzeb przedsiębiorcy. Jest to kwestia bardzo indywidualna.

Najczęściej prowadzenie ewidencji księgowej polscy przedsiębiorcy powierzają w ręce wyspecjalizowanych podmiotów, nazywanych biurami rachunkowymi lub księgowymi. Zatrudniani w nich księgowi w imieniu przedsiębiorców dopełniają wszystkich obowiązków księgowych. Oferty biur są zazwyczaj kompleksowe, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi angażować się w kwestie formalne. Zaletą biur jest również możliwość skorzystania z wiedzy całego zespołu specjalistów oraz gwarancja wysokiej jakości usług.

Kolejnym sposobem na prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa jest zatrudnienie księgowej na etat. Coraz częściej jednak odchodzi się od tego rozwiązania, głównie ze względu na wysokie koszty. Są jednak i tacy właściciel firm, którzy preferują zatrudnienie księgowego ponieważ gwarantuje to pełne zaangażowanie w sprawy ich firmy, pomimo iż obliguje ich to do zakupu programu księgowego oraz zapewnienia jej miejsca do pracy.

Faktury korygujące

Faktury korygujące bywają dla przedsiębiorców kłopotliwe. Nie zawsze wiedzą oni kiedy należy ująć je w rejestrze VAT czy w Księdze Przychodów i Rozchodów. Z pomocą na szczęście mogą przyjść im biura rachunkowe.

Z Faktury korygujące wystawiane są w sytuacjach gdy stwierdzona zostanie pomyłka lub gdy nastąpi zdarzenie zmieniające dane jakie powinny znajdować się na źródłowej fakturze. Występują trzy rodzaje tych zdarzeń: zmniejszające, zwiększające podstawę opodatkowania lub pomyłki innego rodzaju. Korektę faktury sporządza się gdy po dokonaniu sprzedaży udzielono upustu, gdy obniżono cenę z tytułu wcześniejszej zapłaty, zwrócono towar, dokonano zwrotu części lub całości zapłaty, podwyższono cenę lub zauważono pomyłkę w kwocie podatku, cenie albo innej pozycji znajdującej się na fakturze.

Faktura korygująca musi zawierać określenie „korekta” lub „faktura korygująca”, datę wystawienia i kolejny numer, dane zawarte na fakturze właściwej, której dotyczy, przyczynę korekty, prawidłową treść korygowanych pozycji.

Zaległe faktury

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom często zdarza się zapomnieć o przekazaniu faktury do księgowej czy biura rachunkowego. Zaległą fakturę trzeba jednak rozliczyć, nie można jej od tak pominąć. Jeżeli zapomni się o fakturze w miesiącu, w którym ją otrzymaliśmy możemy to zrobić w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Jeżeli zapomniana faktura pochodzi z poprzedniego roku należy pamiętać o tym aby dokonać dokonać korekty zeznania rocznego.

Jeżeli faktura VAT nie została do nas dostarczona lub została zniszczona przed tym jak została rozliczona, możemy wystąpić z wnioskiem o wystawienie duplikatu, który traktuje się jak oryginał i na jego podstawie dokonuje się rozliczenia w danym okresie. Jeżeli faktura nie została rozliczona w opisanych wyżej terminach, nadal możemy ją zaksięgować w kosztach działalności. Odliczenie zapłaconego podatku VAT będzie wymagało od nas jednak dokonania korekty jednej z poprzednich deklaracji VAT, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i formalnościami.

Księgowość wycena

Wyceny księgowości większość biur dokonuje na podstawie liczby dostarczanych przez klienta dokumentów, liczby zatrudnianych w jego firmie pracowników oraz rodzaju stosunku pracy, na podstawie którego są oni zatrudniani. Obliczenia wartości zobowiązania jakie przedsiębiorca będzie musiał ponosić w związku z outsourcingiem księgowym, dokonuje się również na podstawie zakresu usług z jakich będzie on korzystał w trakcie trwania współpracy. Im bardziej kompleksowy pakiet, im bardziej kompleksowa obsługa, tym oczywiście wyższe koszty.

Większość z biur określa jedną cenę, w zależności od wybranych usług i liczby zadeklarowanych dokumentów. Nasze biuro oferuje elastyczny cennik, który przewiduje możliwość zmieniania się liczby dowodów księgowych i ceny nawet co miesiąc. Nasi klienci nie muszą deklarować ile dokumentów będą dostarczać, akceptują cennik zawierający widełki cenowe i jeśli w danym miesiącu ich przedsiębiorstwo, z jakiegoś powodu, wygeneruje mniej dokumentów zapłacą oni mniej za obsługę księgową.

Przychód ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z najprostszych form opodatkowania przedsiębiorstw. Polega on na wyliczaniu podatku należnego od przychodów firmy. Przedsiębiorca nie ma zatem możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o koszty jego uzyskania.

Do zalet ryczałtu możemy zaliczyć przede wszystkim łatwą księgowość oraz niskie stawki podatku wynoszące zazwyczaj zaledwie kilka procent. Niestety ryczałt ma także swoje wady. Przede wszystkim ze względu na brak możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów może dojść do sytuacji gdy podatnik będzie musiał uregulować podatek nawet jeżeli jego firma wykaże stratę. Ponadto korzystając z ryczałtu przedsiębiorca nie może rozliczać się razem ze swoim małżonkiem oraz korzystać z ulgi na dziecko.

Aby móc korzystać z ryczałtu podatnik nie może osiągać przychodów wyższych niż 250 tysięcy euro. Ponadto jeżeli jego przychody nie przekroczyły równowartości 25 tysięcy euro wówczas jest uprawniony do rozliczeń kwartalnych.

Obsługa rachunkowa dla firm

Obsługa rachunkowa dla firm oferowana jest przez dwa rodzaje podmiotów: księgowych zatrudnianych na etat w przedsiębiorstwie oraz biura rachunkowe. Na skorzystanie z niej decyduje się coraz to większa liczba osób prowadzących własną działalność i są nimi nie tylko właściciele dużych firma ale również i lokalnych biznesów. W zależności od rodzaju księgowości oraz rodzaju formy prawnej obsługa rachunkowa dla firm obejmuje różne zakresy usług. Zupełnie inne są potrzeby dużej firmy, która zobowiązana jest do pełnej księgowości, a zupełnie inne niewielkiej firmy prowadzącej małą działalność, zatrudniającej niewielką liczbę pracowników.

Ważne jest jednak to aby wybrać takie biuro rachunkowe, które rozumie te różnice i jest w stanie zaoferować różnorodne pakiety i opcje, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać. Istotną kwestią jest to, aby dostosowywało ono swoje usługi, ceny i propozycje do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Rzetelne biuro rachunkowe, z którym warto podjąć współpracę musi słuchać potrzeb klientów i wychodzić im naprzeciw.