Badanie sprawozdania finansowego

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, firmy zobowiązane są przeprowadzać coroczne badanie sprawozdania finansowego. W praktyce, działanie przeprowadzane jest w dwóch etapach. W pierwszym określanym jako prace wstępne, realizowane są czynności takie, jak badanie systemu ewidencji jednostki, sprawdzanie prawidłowości stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalenia podatku od towarów i usług czy kontrola prawnych podstaw działalności. W przypadku drugiego etapu sprawdza się prawidłowość wyceny aktywów i pasywów i przeprowadza się badania sprawozdania finansowego

Do sporządzenia sprawozdania zobowiązane są podmioty takie jak m.in. jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, krajowe instytucje płatnicze, spółki akcyjne, banki krajowe itp..

Badanie sprawozdania finansowego zlecić może każda jednostka. Ma ono na celu poprawić funkcjonowanie organizacji. Działanie weryfikuje procesy kontroli wewnętrznej jednostki, a także potwierdza prawidłowość raportowania danych dostrzegając ewentualne błędy i niedociągnięcia.

Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu

Przedsiębiorcy zarejestrowani w Urzędzie Skarbowym jako płatnicy podatku od towarów i usług, zobowiązani są do kontroli nad wieloma formalnościami m.in. prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu.

Ewidencja sprzedaży umożliwia prawidłowe wyliczenie kwoty podatku, który jest należny w danym okresie rozliczeniowym. Natomiast ewidencja zakupów określa wysokość podatku naliczonego.

Rejestr sprzedaży i zakupów VAT prowadzi się, aby móc rozliczyć podatek od towarów i usług. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż opodatkowaną muszą prowadzić kartotekę, w której znajdą się wszystkie faktury zakupowe.

Zgodnie z przepisami prawa, w zestawieniu VAT nie ma obowiązku wykazywania zakupów związanych z czynnościami zwolnionymi od podatku lub tymi, od których nie przysługuje prawo do odliczenia. Wydatki te nie wpływają ani na wysokość zobowiązania, ani na poprawność rozliczenia.

Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu wymaga odpowiednich dokumentów i ich podstaw zapisu. Są to przede wszystkim faktury, raporty okresowe z kas fiskalnych, paragony, a także inne dokumenty np. celne lub wymagające do wykazania należnego podatku.

Oferta biur rachunkowych w Krakowie

Kraków stanowi centrum gospodarcze województwa małopolskiego. To właśnie miasto polskich królów jest najczęściej wybierane jako miejsce idealne do otworzenia biznesu. Wpływa na to przede wszystkim ogromny rynek, na którym nietrudno o znalezienie grupy własnych odbiorców.

Prowadzenie firmy zmusza jednak przedsiębiorcę do rejestracji wykonywanych operacji gospodarczych, a następnie na podstawie tych informacji opracowywania sprawozdań finansowych dla Urzędu Skarbowego.

Aby zniwelować niebezpieczeństwo wstąpienia na wojenną ścieżkę z tą instytucją, a przy okazji by zaoszczędzić czas związany z prowadzeniem firmowej księgowości, warto zdecydować się na outsourcing księgowy.

Na krakowskim rynku nie brakuje biur rachunkowych świadczących szeroki zakres usług dotyczących prowadzenia akt firmowych. Ogromna konkurencja na rynku zmusiła je do rywalizowania między sobą zarówno pod względem ceny, jak i jakości i zakresu prowadzonych usług. Tym sposobem usługi biur rachunkowych w Krakowie charakteryzują się atrakcyjną ceną oraz ofertą w pełni dostosowaną do indywidualnych cech Klienta.

Oferta biur rachunkowych

Wiele osób prowadzących zaawansowaną bądź nawet początkującą działalność gospodarczą decyduje się na tak zwany outsourcing księgowy. Usługa ta polega na przekazaniu firmowej księgowości wykwalifikowanym w tym kierunku jednostkom, najczęściej biurom rachunkowym.

Usługi biur rachunkowych pozwalają zagwarantować firmowym rozliczeniom poprawność, co z kolei skutkuje bezpieczeństwem firmy podczas kontroli skarbowej.

Dodatkowym atutem biur rachunkowych jest fakt, iż prócz zwolnienia z czynności związanych z prowadzeniem dokumentacji firmy, przedsiębiorca nie musi obawiać się o jakiekolwiek błędy zawarte w sporządzonych rozliczeniach. W razie, gdy w prowadzonych aktach wystąpią jakiekolwiek nieścisłości to właśnie usługodawca bierze odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu konsekwencje.

Decydując się na skorzystanie z usług biura rachunkowego, warto zwrócić uwagę, czy wybrany przez nas podmiot posiada certyfikację, która potwierdza jego prawo do wykonywania oferowanych usług oraz ubezpieczenie OC, w ramach którego możemy ubiegać się o odszkodowanie w przypadku wystąpienia błędów wykrytych przez Urząd Skarbowy.

Rachunkowość

Wiele osób mylnie pomiędzy pojęciem rachunkowości, a księgowości stawia znak równości. Co prawda terminy te są ze sobą znacznie powiązane, jednakże nie są sobie tożsame.

Słownikowa definicja rachunkowości brzmi następująco:
“Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Jest to sformalizowanym system, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego”.

Najprościej mówiąc rachunkowość to system, którego celem jest uzyskanie, przetwarzanie, a także prezentacja decyzji podjętych przez przedsiębiorstwo.

Składa się ona z trzech podstawowych działów:
1. Księgowości
2. Kalkulacji
3. Sprawozdawczości

Księgowość stanowi zatem składową rachunkowości. Jej zasadniczym zadaniem jest rejestracja zdarzeń gospodarczych, które wpływają na zmiany w majątku firmy.

Zawieszenie działalności spółki z o.o. kiedy

Przedsiębiorcy często muszą zdecydować się na zawieszenie własnej działalności gospodarczej. Główną przyczyną zazwyczaj jest utrata płynności finansowej, a co za tym idzie brak środków na opłacanie stałych kosztów, składek oraz podatków. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na zawieszenie jednostki gospodarczej z powodu sezonowości prowadzonego biznesu oraz brak zleceń umożliwiających uzyskanie wystarczającego zysku. Innymi przyczynami są choroby właścicieli, wyjazd za granicę lub inne zdarzenia losowe.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne dla przedsiębiorcy przede wszystkim ze względu na występujące w tym okresie ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca zostaje wyrejestrowany z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek. Należy pamiętać jednak, że:
– po upływie 30 dni od ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się prawo do świadczeń zdrowotnych,
– okres zawieszenia działalności nie wlicza się do lat pracy uprawnionych do otrzymania emerytury.

Księgowy

Prowadzenie firmowej księgowości to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Niestety niejednokrotnie zabieg ten okazuje się zbyt problematyczny, dlatego też wielu z nich decyduje się przekazać te czynności profesjonalistom. W tym celu zazwyczaj decydują się na usługi indywidualnych księgowych bądź też biur rachunkowych.

Etatowe zatrudnienie księgowego to idealne rozwiązane dla największych firm, ponieważ zapewnia niemal nieustanną opiekę nad firmową dokumentacją. Dodatkowo księgowy może natychmiast zareagować w momencie wystąpienia jakichkolwiek problemów. Niestety etatowe zatrudnienie księgowego jest bardzo kosztowne, gdyż prócz jego wynagrodzenia zobowiązani jesteśmy do opłacenia jego składek ubezpieczeniowych, a także wyposażenia miejsca pracy, w którym będzie wykonywał powierzone mu zadania.

Usługi biur rachunkowych świadczone są poza siedziba naszego przedsięwzięcia. Tym samym są one o wiele mniej kosztowne. Dodatkowym atutem tego wariantu jest przejęcie całkowitej odpowiedzialności za wykonywana pracę przez instytucję rachunkową. W momencie, gdy pracownik biura dopuści do jakichkolwiek zaniedbań, to własnie usługodawca bierze odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu konsekwencje.

Usługi księgowe dla IT

Działalność w branży IT może być bardzo wymagająca – przede wszystkim ze względu na duże zapotrzebowanie na takie usługi, ale też konieczność doszkalania się w coraz to nowych technologiach. Można powiedzieć, że te cechy są też charakterystyczne dla księgowości, która również wymaga dużego zaangażowania.

Dlaczego więc przedsiębiorca działający w branży informatycznej miałby zajmować się wszystkimi tymi kwestiami? Usługi księgowe dla IT to coś, co można zlecić zewnętrznej firmie – dzięki temu właściciel firmy ma czas na zajęcie się swoją działalnością.

“Tą samą funkcję można powierzyć własnej księgowej, zamiast zewnętrznemu podmiotowi” – owszem, to twierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe. Warto jednak zauważyć, że przy kosztach współpracy z biurem rachunkowym, zatrudnienie własnego księgowego wiąże się z o wiele wyższymi wydatkami.

Jeżeli są Państwo właścicielem firmy w branży IT, warto poszukać odpowiedniego biura, które zajmie się jej księgowością. Takie rozwiązanie gwarantuje wiele korzyści przy stosunkowo niskich nakładach finansowych. Biura rachunkowe mogą zapewnić specjalistyczną i kompleksową obsługę ksiąg rachunkowych, rozliczeń, czy nawet działu kadr i prac. Poszczególne oferty mogą się jednak od siebie różnić, dlatego warto porównać je i wybrać taką, która będzie najbardziej korzystna.

Pozwolenie na pracę

Pracodawca, który planuje zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca, musi wiedzieć, że konieczne do tego będzie uzyskanie specjalnego zezwolenia na pracę. Wyrabia się je w urzędzie wojewódzkim, odpowiednim ze względu na adres/siedzibę firmy.

Zezwolenie na pracę występuje w kilku typach (A, B, C, D lub E), zależnych od charakteru wykonywanej przez cudzoziemca pracy. Aby otrzymać takie zezwolenie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie wojewódzkim, razem z odpowiednimi dokumentami. To, jakie dokumenty trzeba będzie dostarczyć, w dużym stopniu uzależnione jest od typu pozwolenia, o które będziemy się starać.

Kto nie potrzebuje zezwolenia na pracę?

Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w kilku przypadkach, określonych w przepisach. Nie potrzebują go na przykład osoby, które posiadają Kartę Polaka, lub status uchodźcy w Polsce. Zasada ta odnosi się też do obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Co ważne, zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemców pochodzących z: Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Mołdawii, Armenii i Rosji. Obywatele tych państw mogą pracować w Polsce przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (niezależnie od tego, dla ilu pracodawców pracują).

Zamykanie spółki z o.o. pomoc

Całkowite zamknięcie działalności spółki z o.o. wiąże się pewnymi konkretnymi procedurami. Aby do niego doszło, konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie procesu likwidacji, który zazwyczaj trwa kilka miesięcy.

Nie każdy dysponuje odpowiednią ilością czasu i siły, aby zajmować się likwidacją całej firmy. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na skorzystanie z ofert biur, które zajmują się profesjonalnie przeprowadzaniem procesów likwidacji. Dlaczego takie rozwiązanie może być atrakcyjne? Przede wszystkim dlatego, że dzięki niemu nie musimy się martwić formalną stroną procesu – nią może zająć się ktoś inny.

Świadomość, że powierzamy sprawy firmy osobom wykwalifikowanym, biegłym w kwestiach prawnych i podatkowych, pozwoli skupić się na wszystkich ważnych sprawach, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. W tym samym czasie profesjonaliści zajmą się zamknięciem wszelkich bieżących spraw przedsiębiorstwa.

Biuro rachunkowe jest podmiotem, który może dopilnować spraw formalnych podczas likwidacji spółki – od zorganizowania zgromadzenia wspólników, poprzez przygotowanie i złożenie odpowiednich wniosków o likwidacji spółki, aż do sporządzenia podsumowań i bilansów.

Warto zastanowić się nad taką opcją, jeżeli planujemy zamknąć działalność spółki. Bliższe zapoznanie się z ofertami biur może pomóc podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy z jednym z nich.