Sprawozdania finansowe spółek z o.o.

Wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobligowane są do prowadzenia księgowości w pełnej je formie niezależnie od przychodów. Jednym z obowiązków właścicieli działalności prowadzonej w formie spółki z o.o. jest sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego. W praktyce oczywiście przygotowywaniem tego dokumentu nie zajmują się przedsiębiorcy, a zatrudniane przez nich księgowe lub biura rachunkowe, z którymi podjęli współpracę.

Sprawozdaniem finansowym nazywa się uporządkowane przedstawienie wyników finansowych danego podmiotu i jego ogólnej sytuacji finansowej. Informacje zawarte w sprawozdaniach zazwyczaj wykorzystywane są przez potencjalnych kontrahentów i partnerów biznesowych, którzy na ich podstawie są w stanie podejmować racjonalne decyzje gospodarcze.

Sprawozdania sporządza się na koniec roku obrachunkowego – na dzień bilansowy lub na inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Musi ono być opracowane w języku polskim, a wszystkie zapisy pieniężne przedstawione muszą zostać w polskiej walucie.

Księgowość Kraków

Zarządzanie własną działalnością wiąże się z koniecznością prowadzenia rachunkowości.

W przypadku niewielkich przedsiębiorstw prowadzi się księgowość uproszczoną, która opiera się na prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów (opodatkowanie wg skali podatkowej lub podatek liniowy) lub ewidencji przychodów (opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). Powyższe rejestry stanowią podstawę do rozliczeń podatkowych, jakie dokonuje się z Urzędem Skarbowym.

Przepisy zobowiązują niektórych przedsiębiorców do prowadzenia dodatkowych ewidencji, między innymi ewidencji wyposażenia, środków trwałych czy ewidencji przebiegu pojazdu (dla celów PIT lub VAT).

Zależy nam na zadowoleniu Klientów z oferowanych przez nas usług. Nasza firma prowadzi rachunkowość podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w różnych częściach Polski, w tym także księgowość Kraków.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, jaką jest księgowość Kraków, i rozważają skorzystanie z naszych usług – zapraszamy do kontaktu.

Uproszczona księgowość

Pełna księgowość przeznaczona jest i opracowana została dla osób fizycznych, spółek cywilnych i spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich i spółdzielni socjalnych, które w poprzednim roku obrachunkowym nie przekroczyły limitu 2 000 000 euro przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

Uproszczona księgowość, inaczej zwana „małą”, obliguje do prowadzenia ewidencji przychodów (przy rozliczaniu się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego) albo księgi przychodów i rozchodów (przy rozliczaniu się podatkiem liniowym lub według skali podatkowej).

Koszt prowadzenia pełnej księgowości w biurze rachunkowym sięga zazwyczaj kilkudziesięciu złotych. Przedsiębiorca może oczywiście uproszczoną księgowość swojej firmy prowadzić samodzielnie. Jeśli chce się jednak oszczędzić czas oraz zyskać gwarancję poprawnego prowadzenia ewidencji i właściwego naliczania należności podatkowej warto nawiązać współpracę z profesjonalną firmą.

Biura rachunkowe w Krakowie

Czy istnieje możliwość podniesienia bezpieczeństwa w firmie niskim kosztem? Czy jest szansa na to, aby nawiązanie jednej umowy skutkowało wieloma korzyściami? Czy współpraca z biurem księgowym jest korzystna?

Na wszystkie z tych pytań istnieje jedna odpowiedź: TAK. Nawiązanie współpracy z biurem księgowym pozwala na czerpanie wielu korzyści, szczególnie w przypadku prowadzenia firmy. Specjaliści z biur rachunkowych poprowadzą księgowość w taki sposób, aby pozwalała ona w najbardziej możliwy sposób na optymalizację ponoszonych kosztów. Jak to możliwe? Prowadzenie księgowości wymaga od przedsiębiorców aktualnej wiedzy na temat obowiązujących przepisów. Jeżeli skupiają się oni na księgowości, to nie mogą skupić się na rozwoju firmy. Tym sposobem bezpieczeństwo firmy spada. Współpraca z ekspertami księgowymi daje gwarancję na stosowanie w firmie obowiązujących przepisów prawnych.

Jeżeli chcą Państwo przekonać się z jakimi jeszcze korzyściami wiążą się biura rachunkowe w Krakowie, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Księgowość sp. z o.o.

Księgowość w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością musi być prowadzona w pełnej jej formie. Właściciele spółek z o.o. nie mogą rozliczać się na podstawie karty podatkowej, ryczałtu czy księgi przychodów i rozchodów.

Pełna księgowość wiąże się z szeregiem obowiązków jakie należy dopełnić w trakcie trwania i po zakończeniu roku obrachunkowego. Zobowiązuje ona przedsiębiorców do prowadzenia szczegółowej ewidencji zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz ujmowania na kartach ksiąg handlowych każdego, nawet najmniejszego zdarzenia gospodarczego w firmie. Ponadto właściciele spółek z o.o. zobligowani są do sporządzania rachunku zysków i strat, bilansu i informacji dodatkowej, czyli sprawozdania finansowego.

Większość przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzenie księgowości swojej firmy w ręce doświadczonych księgowych. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ pozwala oszczędzić czas, który mogą oni przeznaczyć na zasadniczej działalności ich przedsiębiorstwa.

Obsługa księgowa

Statystyki pokazują, że wielu przedsiębiorców niestety nie zdaje sobie sprawy z tego jak ważną role w prowadzeniu firmy odgrywa księgowość. Prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi sprawia, że istnieje możliwość bezpiecznej kontroli firmy. Jaki problem najczęściej mają przedsiębiorcy? Chcieliby oni sami prowadzić księgowość, aby zaoszczędzić, ale z drugiej strony nie posiadają wystarczającej wiedzy na ten temat.

Coraz częściej przekonują się oni, że obsługa księgowa świadczona przez biuro rachunkowe jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Niskim kosztem mogą oni zadbać o profesjonalnie prowadzoną księgowość, która pomoże im podejmować właściwe decyzje.

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi dla firm niezależnie od formy prawnej oraz wielkości. Przygotowaliśmy dla Państwa szeroką gamę usług, których celem jest zadbanie o bezpieczeństwo firmy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nasi specjaliści odpowiedzą na pytania oraz rozwieją wątpliwości dotyczące współpracy.

Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników

Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników jest jednym z obowiązków każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia w swojej firmie pracowników. W przypadku dużych firm czynnościami związanymi z obsługą formalną osób zatrudnianych zajmuje się dział kadr i płac, w przypadku małych firm wszystkimi czynnościami księgowymi zajmuje się najczęściej sam właściciel.

Wynagrodzeniem nazywamy ogół wpłat pieniężnych brutto, bez potrąceń i świadczeń w naturze wypłacanych osobom fizycznym, należnych z tytułu wykonaniu pracy lub stosunku pracy. Wynagrodzenie brutto pomniejszone jest o potrącenia obowiązkowe i dobrowolne (raty pożyczek). Potrącenia obrazkowe to przede wszystkim ubezpieczenia społeczne (chorobowe, wypadkowe, rentowe, emerytalne), potrącenia z tytułów egzekucyjnych i wykonawczych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ewidencję rozrachunków z pracownikami najczęściej prowadzi się w ramach jednego konta syntetycznego, w którym po jednej stronie zapisuje się koszty według rodzajów, a po drugiej rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.

Sporządzanie deklaracji VAT

Deklarację VAT-7 mają obowiązek składać wszyscy przedsiębiorcy, których firmy zostały wpisane do rejestru podatników VAT, którzy rozliczają VAT miesięcznie.

Deklarację należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jeżeli w danym miesiącu nie wystąpiło żadne zdarzenie podlegające ujęciu w deklaracji VAT – 7, podatnicy są zobowiązani do przedłożenia tak zwanej deklaracji „zerowej”.

Wzór deklaracji zawiera 76 pozycji, jasne pola wypełniają podatnicy, ciemne natomiast urzędnicy pracujący w Urzędzie Skarbowym. Przed wypełnieniem VAT-7 warto zapoznać się z objaśnieniem tej deklaracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto również skontaktować się z biurem rachunkowym lub skonsultować się z księgową, którzy wyjaśnią nam wszystkie niezrozumiałe kwestie oraz zademonstrują nam właściwy sposób wypełniania tego dokumentu. Warto również rozważyć zlecenie im sporządzania deklaracji VAT w naszym imieniu, dzięki czemu zyskamy pewność, że została ona przygotowana w sposób prawidłowy.

Sporządzanie deklaracji PIT

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, w której zatrudnia pracowników ma obowiązek przygotować PIT-11, z informacją o wysokości zaliczek na podatek dochodowy, które wyliczał i płacił za zatrudnianych przez niego pracowników.

Pracodawca musi dopilnować, aby deklaracja trafiła do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika oraz do samego pracownika, którego zatrudnia na podstawie umowy o pracę, zlecenie albo dzieło. Kopię sporządzonej deklaracji wraz z potwierdzeniem jej odbioru oraz potwierdzeniem przekazania jej do Urzędu Skarbowego należy przechowywać przez pięć lat.

Opracowywaniem, przygotowywaniem PIT-11 pracodawca nie musi zajmować się osobiście. Może w jego imieniu zająć się tym biuro rachunkowe lub zatrudniana księgowa, dzięki czemu przedsiębiorca może skupić się na prowadzeniu firmy oraz mieć pewność, że wszystkie deklaracje są sporządzane we właściwy sposób i składane terminowo.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sporządzaniu deklaracji zapraszamy do współpracy.

Biuro księgowe Kraków

Jesteśmy jednym z wielu biur rachunkowych w Krakowie. Wyróżnia nas jednak, na tle pozostałych firm zajmujących się księgowością, pewna elastyczność, która pozwala nam zapewnić swoim Klientom kompleksową obsługę w przystępnej cenie.

Oferujemy możliwość tworzenia indywidualnego pakietu usług. Nie narzucamy gotowych pakietów. Przedstawiamy swoim Klientom listę usług, z których mogą oni korzystać w ramach współpracy. Z zaproponowanych usług mogą oni wybrać te, z których chcą korzystać i na ich podstawie nasi konsultanci dokonują indywidualnej wyceny. Cena usług księgowych oferowanych przez naszą firmę zależy przede wszystkim od liczby dostarczanych dokumentów i liczby zatrudnianych, w firmie naszego Klienta, pracowników. W tym zakresie również jesteśmy elastyczni, ponieważ nasi Klienci nie muszą deklarować liczby generowanych dokumentów, otrzymują cennik i w zależność od tego ile dokumentów dostarczą – takie koszty poniosą. Jeśli dostarczą mniej – zapłacą mniej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą zachęcamy do kontaktu.