Obowiązki podatkowe

Obowiązek podatkowy to powinność przymusowej zapłaty zwanej inaczej świadczeniem pieniężnym. Zdarzeniem takim może być np. uzyskanie dochodu, nabycie spadku czy sprzedaż mieszkania. To, kiedy powstaje i na kim ciąży obowiązek podatkowy reguluje prawo podatkowe. Przykładowo, w podatku od czynności cywilnoprawnych to strony będą obciążone kwotą. Przymus zapłaty jest solidarny zarówno dla osób fizycznych, prawnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, a nawet na spółkach.

Do podstawowych obowiązków płatnika należy obliczanie należnego podatku i uiszczenie opłaty właściwemu organowi podatkowemu w określonym terminie

Nie każdy przedsiębiorca umie sobie jednak poradzić z ewidencją finansów. Coraz więcej firm proponuje pomoc w zakresie podatków, aby odciążyć właściciela firmy.

Nasze biuro świadczy usługi m.in. w zakresie wypełniania dokumentów, optymalizacji podatkowej, doradztwa w zakresie ewidencji kosztów dla firm. Ponadto, oferujemy możliwość spotkania osobistego, konsultacji telefonicznie lub przez e-mail, dzięki czemu Klient bez wychodzenia z domu może otrzymać kompleksowe i profesjonalne porady.

Internetowa księgowość

Każdy przedsiębiorca, który wypełnia obowiązki swojej firmy, świadomy jest jak dokładnie i rzetelnie dział księgowości powinien być prowadzony. Ważne jest, aby ewidencja była wykonywana sumiennie i profesjonalnie, w przeciwnym przypadku błędy mogą prowadzić do nakładania na osobę fizyczną kar grzywny.

W dobie Internetu powstały programy księgowe, które są propozycją dla przedsiębiorców ceniących sobie wygodę i swobodę działania. Połączenie oprogramowania np. ze wsparciem specjalistów od księgowości to usługa, z której skorzystać może każdy właściciel firmy.

Możliwość zlecenia firmie zewnętrznej ewidencji finansów firmy, pozwala przedsiębiorcy ograniczyć obowiązek związany ze znajomością stale zmieniających się przepisów, dokonywaniem rozliczeń, sporządzaniem sprawozdań na koniec roku działalności itp..

Klient, który wynajmie profesjonalne biuro rachunkowe będzie posiadał bez obowiązku wychodzenia z domu stały dostęp do aplikacji, w której wykonywane będą wszelkie operacje finansowe firmy. Ponadto, internetowa księgowość jest zdecydowanie tańszą usługą, niż w przypadku formy tradycyjnej.

Księgowość uproszczona

Z księgowości uproszczonej skorzystać mogą spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody ze sprzedaży towarów i produktów nie przekroczyły za poprzedni rok obrotowy 2 miliony euro.

KPiR to ewidencja służąca do wpisywania przychodów i rozchodów, czyli kosztów. Na jej podstawie ustalany jest dochód podlegający opodatkowaniu. Przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać podatek od kwoty wypracowanego dochodu, który może być obliczony na zasadach ogólnych w oparciu o stawki 18% i 32% lub liniowo w wysokości 19%.

Uproszczona księgowość jest łatwa w prowadzeniu i mało kosztowna. Z Urzędem Skarbowym rozliczać można się za pomocą karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego lub Księgi Przychodów i Rozchodów.

Ryczałt ewidencjonowany to forma, z której skorzystać może niewielka grupa przedsiębiorców. Należny podatek płaci się od osiąganych przychodów, brak jest natomiast możliwości odliczenia tzw. kosztów. Stawki wynoszą 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20% w zależności od przedmiotu opodatkowania.

W przypadku karty podatkowej brak jest obowiązku prowadzenia księgowości oraz składania deklaracji PIT w tradycyjnej formie. Należny podatek jest stosunkowo niski i zależny od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych osób w firmie oraz liczby mieszkańców gminy.

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Na koniec roku swojej działalności jednostki gospodarcze muszą obligatoryjnie przygotować sprawozdanie finansowe. Jest to dokument, który zawiera podstawowe informacje o działalności przedsiębiorstwa pod względem finansowym.

Podmioty, które obowiązkowo prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, przedsiębiorstwa, które dobrowolnie wybrały jako sposób ewidencjonowania pełną księgowość, członkowie zarządu spółek kapitałowych, wspólnicy, likwidatorzy, organy zarządzające innymi jednostkami, a także komplementariusze zobowiązani są do ewidencji dokumentu podsumowującego rok działalności przedsiębiorstwa.

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obowiązkowo składać się ma z bilansu wykazującego stany aktywów i pasywów, rachunku zysków i strat zawierającego oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty, a także informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości, a w tym także przyjętych metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Informacje zawarte w protokole powinny spełniać standardy jakościowe oraz odznaczać się rzetelnością, zrozumiałością, terminowością, ciągłością oraz kompletnością.

Krakowskie biuro rachunkowe

Firmy działające na terenie Małopolski niejednokrotnie świadomie nie decydują się na skorzystanie z usług krakowskich biur rachunkowych. Wielu osobom zdaje się, że usługi świadczone przez firmy działające w jednym z największych polskich miast wiążą się z kuriozalnymi kosztami. Tymczasem ogromna konkurencja jaka działa w obrębie Krakowa zmuszą biura rachunkowe do rywalizowania między sobą pod względem zarówno ceny jak i atrakcyjności oferowanych usług. Dodatkowym atutem takich organizacji jest usługa zwana wirtualnym adresem. Skorzystanie z niej pozwala nam na rejestrację firmy pod prestiżowym adresem w centrum Krakowa. E-adres znacząco podnosi renomę firmy, co z kolei pozwala na pozyskanie szerszego grona odbiorców, a także potęguje prawdopodobieństwo zawarcia korzystnych współpracy biznesowych.
Biuro rachunkowe pozwala zaoszczędzić czas związany z prowadzeniem firmowych akt oraz wykonywaniem niezbędnych rozliczeń. Dodatkowym atutem skorzystania z usług tych jednostek jest gwarancja bezpieczeństwa, gdyż w razie wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości w prowadzonej przez nich dokumentacji to właśnie te jednostki będą ponosiły z tego tytułu konsekwencje.

Obsługa księgowa spółek w Małopolsce

Księgowość dla nowego przedsiębiorcy jest jednym z najtrudniejszym elementów w firmie, dlatego coraz częściej sięgają oni po pomoc specjalistów.

Księgowość można prowadzić na dwa sposoby:
1. Prowadzenie księgowości pełnej – jest to bardzo skomplikowany proces, w którym należy rejestrować każdą operację gospodarczą, jaka została przeprowadzona w firmie. Przedsiębiorca dzięki takiej księgowości ma dostęp do informacji o stanie finansowym firmy. Widzą jakie błędy zostały popełnione, więc na przyszłości unikają tych samych pomyłek.
2. Prowadzenie księgowości uproszczonej – jest prosta w prowadzeniu.

Nasza firma posiada w swojej ofercie prowadzenie księgowości spółki w Małopolsce. Zajmujemy się nie tylko prowadzeniem księgowości pełnej, ale także uproszczonej. Do naszych usług należy także doradztwo w zakresie podatków, tworzenie sprawozdań finansowych i bilansu, dokonywanie analiz, sporządzanie deklaracji podatkowych i skarbowych. Naszymi atutami są przede wszystkim doświadczenie i profesjonalizm.

Analiza finansowa

Analiza finansowa to zbiór informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania.

Zadania, które wchodzą w zakres analizy to sprawozdania finansowe, ustalenie i ocena przepływów pieniężnych, analiza czynników kształtujących wynik finansowy i ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Jakie wyróżniamy rodzaje badania pod kątem finansów? Ze względu na czas przeprowadzania wyróżnia się:
– wstępną analizę sprawozdań, które mają za zadanie dostarczyć informację dotyczące architektury finansowej przedsiębiorstwa.
– analizę bieżącą – polega na systematycznej kontroli bieżących działań. Jej celem jest wykrywanie nieprawidłowości od założonych zadań
– analizę następczą – na jej podstawie określane są kierunki działania w przyszłości, poprzez ocenę sytuacji przedsiębiorstwa w przeszłości.

Ze względu na stopień szczegółowości badań wyszczególnia się metody ogólne i szczegółowe.

Aby analiza finansowa została przeprowadzona pomyślnie, niezbędne jest posiadanie danych zawartych ze sprawozdania finansowego sporządzanego na podstawie ewidencji księgowej. W szczególności bilanse, rachunki zysków i strat, a także przepływów pieniężnych dają wiarygodne informacje.

Zmiany w podatku dochodowym 2019

Została przygotowana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany w podatku dochodowym 2019 mogą mieć największe znaczenie dla przedsiębiorców.

Jedną ze zmian jest wprowadzenie sposobu rozliczania przychodu uzyskanego z obrotu kryptowalutami. Przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnego zostaną zaliczone do źródła przychodu, jakim są przychody z kapitałów pieniężnych. Opodatkowaniu podlegać będzie odpłatne zbycie kryptowalut, a pojęciem tym określana będzie wymiana wirtualnej waluty na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż wirtualna waluta lub też regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

W kwestii rozliczania samochodów w działalności gospodarczej został zmieniony limit amortyzacji środka trwałego do 150 000 zł.

Dla naszego biura zmiany w podatku dochodowym 2019 nie są skomplikowane, ponieważ na bieżąco aktualizujemy wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Zachęcamy do kontaktu z nami wszystkich, którzy chcą bezpiecznie wypełniać obowiązki podatkowe.

Księgowość outsourcing

Wśród przedsiębiorców coraz większą popularność zyskuje usługa outsourcingu księgowego. Polega ona na przekazaniu prowadzenia swojej księgowości jednostkom, które zostały w tym celu wykwalifikowane, najczęściej biurom rachunkowym.

Usługi biur rachunkowym głównie pozwalają zaoszczędzić czas, który należałoby spędzić na wykonywaniu poszczególnych rozliczeń. Tym samym przedsiębiorca może skupić się na prowadzeniu własnej firmy.

Outsourcing księgowy to również gwarancja bezpieczeństwa. Biuro rachunkowe skupia zespół wykwalifikowanych księgowych, jednakże w razie ich pomyłki, to właśnie usługodawca bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie nieścisłości. Podobnie jest z konsekwencjami wynikłymi z tych błędów.

Istotne jest jednak, aby podczas wybierania biura rachunkowego, któremu pragniemy powierzyć własną dokumentację, wybrać jednostkę dysponującą polisą OC. Należy mieć na uwadze, że brak tego ubezpieczenia nie zapewni nam zadośćuczynienia, w przypadku wykrycia nieprawidłowości przez urząd.

Jak w 2019 złożyć sprawozdanie finansowe?

Od 1 października 2019 roku sprawozdanie finansowe należy przekazywać do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. Dokument ten należy sporządzić w formacie XML, a następnie podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Podpis elektroniczny to cyfrowa wersja tradycyjnego podpisu, za pomocą której można potwierdzić swoją tożsamość w sieci. E-podpis należy kupić u jednego z dostawców, a następnie go skonfigurować i aktywować. Strukturę tę nabywa się na określony czas. Po jego upływie należy podpis odnowić.

Sprawozdanie zatwierdzone podpisem elektronicznym należy przekazać do urzędu najpóźniej 15 dni po zatwierdzeniu go przez wspólników. Zazwyczaj przypada to na 15 lipca chyba, że rok obrotowy firmy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Nasza firma oferuje pomoc w składaniu sprawozdań finansowych. Pomagamy dopełnić wszelkie formalności związane ze sporządzeniem, a następnie przekazaniem sprawozdania finansowego do urzędu. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, serdecznie zapraszamy do kontaktu, podczas którego przedstawimy jej szczegóły.