Zmiany w cenach transferowych od 2019

Ceny transferowe to ceny, które ustalane są pomiędzy podmiotami powiązanymi, prowadzącymi wspólne transakcje. Zgodnie z przepisami obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych ustalany jest dwustopniowo. Do sporządzenia dokumentacji zobligowani byli podatnicy, których przychody lub koszta przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 2 miliona euro, a podstawowy próg transakcji wynosił 50 tysięcy euro i zwiększał się w związku z przychodami firmy.

Nowe regulacje w tym celu przewidują podniesienie progów dokumentacyjnych, według których po przekroczeniu 10 miliona złotych netto dla transakcji zakupu/sprzedaży rzeczowych aktywów obrotowych lub środków trwałych pojawia się obowiązek dokumentowania transakcji.

Dodatkowo przywilejem, który wprowadzony został w życie od 2019 roku polega na zastąpieniu składanego dotychczas uproszczonego sprawozdania CIT lub PIT informacją o cenach transferowych, które sporządzane są w formie elektronicznej. Nowo sporządzony dokument będzie wnikliwie opisywał transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami wraz z ceną, jaka została przez strony ustalona.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Na początku tego artykułu warto zaznaczyć, że podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działania pracowniczych planów kapitałowych w Polsce jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), która została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 r. i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z zasadami według których mają funkcjonować Pracownicze Plany Kapitałowe każda osoba zatrudniona zostanie zapisana do programu automatycznie, przy czym będzie mogła zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu.

Pracodawca będzie zobligowania do zawierania umów PPK w imieniu pracowników z instytucjami finansowymi:
– fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych
– fundusz emerytalny zarządzany przez PTE
– pracownicze towarzystwo emerytalne
– zakład ubezpieczeń oferujący ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Świadectwo pracy kod QR

Ostatnio coraz głośniej mówi się o planowanych zmianach, które mają być wprowadzone przez Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Celem wprowadzanych zmian jest pomoc osobom z dysfunkcją wzroku w zakresie odczytywania informacji zawartych na świadectwie pracy.

Jak w praktyce wyglądać będzie świadectwo pracy kod QR?

Projekt zmian zakłada, że kod QR na każdej stronie pomocniczego wzoru świadectwa pracy będzie obejmował: rodzaj dokumentu, numer strony i jej orientację oraz ogólną liczbę stron.

Kod zamieszczony na ostatniej stronie będzie informował o miejscu złożenia podpisu.

Ogromną zaletą wprowadzenia tych zmian jest to, że osoby używające odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych (np. smartfonów) będą mogły, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, skanować i odczytywać fotokody.

Świadectwo pracy kod QR – wprowadzone zmiany umożliwią usprawnienie zwiększające niezależność na rynku pracy osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku.

Projekt rozporządzenia nakłada również na pracodawców obowiązek zniszczenia poprzednio wydanego świadectwa pracy świadectwo pracy w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści.

Odpowiedzialność biura rachunkowego za błędy

Coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z usług biura rachunkowego. Tym sposobem opłacając miesięczny abonament otrzymują profesjonalną obsługę księgową.

Korzystając z usług biura rachunkowego przede wszystkim nie musimy zatrudniać księgowego na etat, a wraz z tym wyposażać jego miejsca pracy oraz opłacać jego składek ubezpieczeniowych. Nasze opłaty ograniczają się do zapłaty za konkretne czynności wykonane przez biuro. Zakres tych czynności zależy od wybranego pakietu oraz umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą, a biurem.

Nasuwa się jednak pytanie odnośnie odpowiedzialności biura rachunkowego za swoje błędy. Warto podkreślić, że za wszelkie zobowiązania podatkowe odpowiada przedsiębiorca niezależnie od tego czy swoje rozliczenia powierzył specjalistom, czy wykonuje je samodzielnie. Biuro z kolei ponosi odpowiedzialność bezpośrednio przed swoim klientem. W razie nieprawidłowej działalności biura przedsiębiorca może ubiegać się o naprawienie wyrządzonej szkody oraz o odszkodowanie. W tym celu konieczne jest jednak zawarcie odpowiedniej adnotacji na umowie zawieranej z biurem.

Zmiany w split payment

Zgodnie z postanowieniami Komisji Europejskiej istnieje możliwość wprowadzenia split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności w VAT. Na jakie zmiany w split payment muszą przygotować się podatnicy?

Mechanizm podzielonej płatności, który ma zacząć obowiązywać od listopada 2019 roku zakłada, że w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami będącymi podatnikami podatku VAT dokonywana zapłata jest dzielona między dwa rachunki – kwota netto wpływa na ogólny rachunek przedsiębiorcy, z którego może on korzystać bez ograniczeń, a kwota podatku VAT wynikająca z transakcji wpływa na powiązany z rachunkiem ogólnym rachunek VAT. Rachunek ten jest przy tym tworzony automatycznie, niezależnie od woli jego posiadacza. To nabywca towarów i usług, który dokonuje płatności, ma bowiem decydować, czy dokonując zapłaty, cała kwota brutto ma wpływać na zwykły rachunek sprzedającego, czy też płatność powinna zostać podzielona pomiędzy dwa rachunki.

Ze środków zgromadzonych na rachunku można skorzystać w jeden z poniższych sposobów:

– zapłacić swojemu dostawcy kwotę podatku VAT związaną z dokonywaną transakcją (i tylko na jego rachunek VAT) – zapłata wartości netto odbywa się wówczas przy wykorzystaniu rachunków zwykłych,
– wpłacić VAT do Urzędu Skarbowego zgodnie z kwotą wskazaną w składanej deklaracji VAT,
– „uwolnić” środki z rachunku VAT po akceptacji wniosku podatnika przez organy podatkowe.

Księgowa

Księgowość, podatki i rachunkowość to nieodłączne działy, które obowiązują każdego przedsiębiorcę w momencie otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Księgi i ewidencje firmy prowadzone powinny być rzetelnie, bezbłędnie oraz sprawdzalnie. Każda osoba uprawniona do kontrolowania ewidencji musi znać obowiązujące przepisy i regulacje prawne, a także uczciwie i w sposób prawidłowy wykonywać powierzone zadania o naturze finansowej.

Przedsiębiorca może skorzystać z usługi biura rachunkowego, zatrudnić księgową lub samodzielnie prowadzić rozliczenia i sporządzać dokumentację.

Do głównych obowiązków podmiotów zewnętrznych należy ewidencja ksiąg rachunkowych, analiza faktur oraz zarządzanie finansami firmy. W zależności od zajmowanego stanowiska księgowy może również rozliczać VAT, przygotowywać bilanse finansowe oraz wyliczać składki, a następnie wprowadzać je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby uprawnione do prowadzenia księgowości czuwają nad prawidłowym przebiegiem wszelkich operacji, transakcji oraz dokumentacji firmy, a więc przedsiębiorca otrzymuje pełną gwarancję zatrudniając ekspertów.

Rachunkowość w pigułce

Rachunkowość jest to profesjonalna sztuka opisu i interpretowania przebiegu działalności gospodarczej. Ewidencja obejmuje zarówno zjawiska, procesy gospodarcze, sytuację majątkową, a także wyniki działalności. Nie należy utożsamiać tego pojęcia z księgowością, ponieważ jest ona jedynie elementem składowym.

Zasady, jakie powinny być spełnione do prawidłowej ewidencji to terminowość, wiarygodność, bezstronność oraz kompleksowość, współjedność zakładająca, że na wynik finansowy wpływają przychody i nieodzowne dla ich osiągnięcia koszty oraz zasada memoriału wskazująca, że w księgach rachunkowych ujmować należy wszystkie informacje dotyczące danego okresu obrotowego.

Głównym przedmiotem rachunkowości są zjawiska gospodarcze, które wpływają na stan i strukturę majątku przedsiębiorstwa oraz działają na podstawie funkcji informacyjnej polegającej na tworzeniu informacji, kontrolnej czyli sprawdzającej składniki ze stanem faktycznym oraz dowodowej umożliwiającej przedstawienie dokumentów na potrzeby organów i sądów.

Biuro księgowe w Małopolsce

Biuro księgowe w Małopolsce to podmiot gospodarczy, który na podstawie umowy świadczy różnego rodzaju usługi na rzecz przedsiębiorstw, instytucji, organizacji oraz osób fizycznych. Kancelaria w Państwa imieniu zajmie się rachunkowością, płacami i prowadzeniem dokumentacji kadrowej. Zleceniobiorca wykonuje i wypełnia obowiązki jakie ciążą na zleceniodawcy z tytułu prowadzenia działalności.

Każdy przedsiębiorca zgodnie z obowiązującym prawem jest zmuszony do odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Im jednostka gospodarcza lepiej i wydajniej prosperuje, tym więcej obowiązków spoczywa na właścicielu.

Biuro księgowe w Małopolsce zajmuje się księgowaniem dokumentów sprzedażowych i zakupowych wraz z przepływem środków finansowych. Jednak zakres działania może być znacznie szerszy w zależności od Państwa preferencji. Analiza ryzyka finansowego, tworzenie strategii, optymalizacja podatkowa i porady prawne to tylko niektóre z dodatkowych możliwości, które zapewniają profesjonalne kancelarie.

Należy pamiętać, aby uważnie wybrali Państwo biuro księgowe w Małopolsce, ponieważ odpowiedzialność podatkową ponosi zawsze przedsiębiorca, nawet wtedy, gdy w umowie wiążącej go z danym biurem wprowadzona zostanie inna klauzula.

Księgowość dla dużej firmy

Firmy, które prowadzą pełną księgowość ze względu na Ustawę o rachunkowości, są dużymi korporacjami lub z własnego wyboru prowadzą złożony system ewidencji.

Osoby, które w swojej jednostce gospodarczej prowadzą tą metodę rozliczania, zyskują ogromną ilość informacji na temat procesów gospodarczych, jakie zachodzą w ich przedsiębiorstwach.

Ten aspekt jest niezwykle istotny, kiedy w firmie przeprowadzana jest duża ilość operacji i wystawianych faktur.

Do jej obsługi z reguły zatrudnia się zewnętrzne biura rachunkowe, które zapewniają kompleksową pomoc i sporządzanie w imieniu Klienta najważniejszych deklaracji i dokumentów.

W ramach usługi outsourcingu dużej firmy biura rachunkowe oferują prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę kadrowo płacową, prowadzenie ewidencji, obsługę rejestru, wyprowadzanie zaległości, sporządzanie sprawozdań, sporządzanie raportów oraz rachunkowość zarządczą i doradztwo.

Współpraca pozwoli klientowi uzyskać stały dostęp do kompletnych informacji, oszczędność czasu, brak konieczności kontroli jakości pracy lub zatrudniania pracowników i wygospodarowania im odpowiedniej przestrzeni w przedsiębiorstwie, a także bezpieczeństwo danych.

Podatki w firmie

Spółka komandytowa to przedsiębiorstwo, które nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Płatnikiem są natomiast jej wspólnicy proporcjonalnie do wniesionego wkładu.

Jak więc wygląda sprawa udzielania pożyczek oraz podatki w firmie komandytowej? Pożyczka udzielona przez wspólnika dla spółki komandytowej uważana powinna być za zmianę umowy spółki osobowej oraz podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5%.

Powołując się na ustawę z 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych – daninie PCC podlegają wszelkie umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Świadczenie zapłaci także przedsiębiorca, którego umowa lub zmiana umowy dokona podwyższenia podstawy opodatkowania.

Różnica w opodatkowaniu spółki osobowej i kapitałowej podatkiem PCC jest między innymi w przypadku pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika. Podmiot osobowy zobowiązany jest od takiej transakcji zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Spółka kapitałowa z kolei nie kwalifikuje pożyczki jako czynność, która zmienia umowę podmiotu. Ustawa przewiduje wówczas zwolnienie dla pożyczek udzielanych takiej firmie przez jej wspólnika.