Prowadzenie księgowości dużego przedsiębiorstwa

Prowadzenie księgowości dużego przedsiębiorstwa to dla przedsiębiorcy nie lada wyzwanie. Jeżeli firma w danym roku obrotowym przekroczy limit 2.000.000 euro przychodów, w kolejnym roku będzie zobligowana do prowadzenia ksiąg rachunkowych czyli tak zwanej pełnej księgowości. Nie jest to proste zadanie ponieważ wymaga opracowania polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, prowadzenia szczegółowej ewidencji księgowej, sporządzania bilansów, raportów, sprawozdań i wywiązywania się z szeregu innych obowiązków. Wymaga to zarówno umiejętności, wiedzy merytorycznej, jak i znajomości obowiązujących przepisów.

Dlatego też prowadzenie księgowości dużego przedsiębiorstwa zazwyczaj powierza się wyspecjalizowanej firmie – biuru rachunkowemu lub księgowej na etat. Podejmując współpracę, przekazując swoje obowiązki profesjonalistom przedsiębiorca nie tylko zyskuje czas, który może poświęcić na prowadzenie swojej firmy ale również i gwarancję że wszystkie formalności zostaną dopełnione terminowo i przede wszystkim poprawnie.

Prowadzenie księgowości w firmach

Prowadzenie księgowości w firmach zależy zazwyczaj od preferencji i potrzeb przedsiębiorcy. Jest to kwestia bardzo indywidualna.

Najczęściej prowadzenie ewidencji księgowej polscy przedsiębiorcy powierzają w ręce wyspecjalizowanych podmiotów, nazywanych biurami rachunkowymi lub księgowymi. Zatrudniani w nich księgowi w imieniu przedsiębiorców dopełniają wszystkich obowiązków księgowych. Oferty biur są zazwyczaj kompleksowe, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi angażować się w kwestie formalne. Zaletą biur jest również możliwość skorzystania z wiedzy całego zespołu specjalistów oraz gwarancja wysokiej jakości usług.

Kolejnym sposobem na prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa jest zatrudnienie księgowej na etat. Coraz częściej jednak odchodzi się od tego rozwiązania, głównie ze względu na wysokie koszty. Są jednak i tacy właściciel firm, którzy preferują zatrudnienie księgowego ponieważ gwarantuje to pełne zaangażowanie w sprawy ich firmy, pomimo iż obliguje ich to do zakupu programu księgowego oraz zapewnienia jej miejsca do pracy.

Faktury korygujące

Faktury korygujące bywają dla przedsiębiorców kłopotliwe. Nie zawsze wiedzą oni kiedy należy ująć je w rejestrze VAT czy w Księdze Przychodów i Rozchodów. Z pomocą na szczęście mogą przyjść im biura rachunkowe.

Z Faktury korygujące wystawiane są w sytuacjach gdy stwierdzona zostanie pomyłka lub gdy nastąpi zdarzenie zmieniające dane jakie powinny znajdować się na źródłowej fakturze. Występują trzy rodzaje tych zdarzeń: zmniejszające, zwiększające podstawę opodatkowania lub pomyłki innego rodzaju. Korektę faktury sporządza się gdy po dokonaniu sprzedaży udzielono upustu, gdy obniżono cenę z tytułu wcześniejszej zapłaty, zwrócono towar, dokonano zwrotu części lub całości zapłaty, podwyższono cenę lub zauważono pomyłkę w kwocie podatku, cenie albo innej pozycji znajdującej się na fakturze.

Faktura korygująca musi zawierać określenie „korekta” lub „faktura korygująca”, datę wystawienia i kolejny numer, dane zawarte na fakturze właściwej, której dotyczy, przyczynę korekty, prawidłową treść korygowanych pozycji.

Zaległe faktury

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom często zdarza się zapomnieć o przekazaniu faktury do księgowej czy biura rachunkowego. Zaległą fakturę trzeba jednak rozliczyć, nie można jej od tak pominąć. Jeżeli zapomni się o fakturze w miesiącu, w którym ją otrzymaliśmy możemy to zrobić w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Jeżeli zapomniana faktura pochodzi z poprzedniego roku należy pamiętać o tym aby dokonać dokonać korekty zeznania rocznego.

Jeżeli faktura VAT nie została do nas dostarczona lub została zniszczona przed tym jak została rozliczona, możemy wystąpić z wnioskiem o wystawienie duplikatu, który traktuje się jak oryginał i na jego podstawie dokonuje się rozliczenia w danym okresie. Jeżeli faktura nie została rozliczona w opisanych wyżej terminach, nadal możemy ją zaksięgować w kosztach działalności. Odliczenie zapłaconego podatku VAT będzie wymagało od nas jednak dokonania korekty jednej z poprzednich deklaracji VAT, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i formalnościami.