Jak zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

W każdej firmie zdarzyć się może sytuacja, w wyniku której działalność gospodarcza musi zostać zawieszona. Wspólnicy mają prawo zawiesić podmiot gospodarczy pod warunkiem, że w firmie nie są zatrudniani żadni pracownicy.

Aby prawidłowo przejść procedurę wstrzymania działań firmy warto skorzystać z pomocy podmiotów zewnętrznych. Eksperci, którzy posiadają odpowiednią wiedzę oraz kompetencje, wiedzą jak zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli przedsiębiorca działa w formie spółki handlowej, to zgłoszenie o zawieszeniu działalności dokonane powinno zostać w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu podjęcia stosownej decyzji. Do obowiązkowych czynności podlega także wyrejestrowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ w tym czasie podatnik nie musi opłacać składek z tytułu ubezpieczenia społecznego. Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się jednak z dużą ilością formalności i przynajmniej podstawową wiedzą z zakresu prawa oraz kodeksu spółek.

Jeżeli nie czujesz się pewnie w kwestii formalności i ustaw, a sporządzanie wniosków i formularzy kojarzy się Państwu z katorgą to polecamy skontaktowanie się z naszym biurem. Oferujemy kompleksowe wsparcie z dziedziny rachunkowej, prawnej oraz księgowej. Pomożemy w prowadzeniu ksiąg, ale także w aktualizacji wpisów i zawieszeniu działalności w KRS.

Zamykanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podjęcie decyzji o zamknięciu spółki, wiąże się z koniecznością przeprowadzenia długotrwałego procesu likwidacyjnego spółki.

Jeśli jednak taka decyzja zapadła, należy dokładnie dowiedzieć się jak wygląda zamykanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Najważniejszą czynnością jest dopilnowanie terminów oraz złożenie kompletnej i poprawnie sporządzonej dokumentacji.

Likwidacją spółki zajmują się ustanowieni w uchwale likwidatorzy.

Zamykanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opiera się na poniższej dokumentacji:
– uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki
– uchwała o otwarciu likwidacji
– uchwała o ustanowieniu likwidatorów
– zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o otwarciu likwidacji
– dowody opłat wymaganych za wnioski w Krajowy Rejestrze Sądowym
– ogłoszenie likwidacji oraz wniosek jego zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
– bilans otwarcia likwidacji
– sprawozdanie finansowe
– sprawozdanie prac likwidatorów
– wniosek o wykreślenie spółki z rejestru.

Jeśli planują Państwo zamykanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to koniecznie należy przygotować odpowiednie dokumenty, które następnie trzeba należycie wypełnić i przekazać do odpowiedniego organu.

Pomoc w likwidacji przedsiębiorstwa formalności

Proces likwidacji zazwyczaj postrzegany jest jako długotrwały i pracochłonny. Nie można temu zaprzeczyć, ale jeśli postępuje się według odpowiednich zasad, to z likwidacją działalności nie powinno być większego problemu.

Czasami może się jednak przydać pomoc w likwidacji przedsiębiorstwa formalności, dlatego nasi eksperci służą pomocą.

Pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały o likwidacji spółki, która musi zostać przegłosowana większością głosów. Do 7 dni od jej podjęcia, koniecznie należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek, o wykreślenie firmy z KRS.

Nie można pominąć także wyrejestrowania się z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ likwidacja firmy wiąże się z utratą podwójnej osobowości w sferze ubezpieczeniowej. Po samym zgłoszeniu otwarcia likwidacji działalności, firma musi dokonać ogłoszenia rozpoczęcia procesu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Do obowiązków likwidatorów należy sporządzenie bilansu likwidacyjnego, który sporządza się na dzień otwarcia likwidacji.

Ostatnie kroki do całkowitego zamknięcia działalności to upłynnienie majątku oraz wezwanie wierzycieli do płatności, a także podział majątku między wspólników.

Ulgi podatkowe dla pracowników

Podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez państwo bez bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane wpłaty wykorzystywane są na potrzeby realizacji zadań publicznych.

Ulgi i odliczenia od podatku pozwalają podatnikowi zaoszczędzić pieniądze, które płaci na rzecz państwa. Odliczenia dzielą się na dwa rodzaje – od podatku, czyli pozwalające obniżyć podatek i od dochodu zmniejszające kwotę o określone wydatki.

Płatnik zobowiązany jest obliczać i pobierać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku do pracy.

W rocznym zeznaniu podatkowym pracownik może odliczyć składki, które odprowadza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kwoty odliczeń wykazuje się za pomocą formularza w PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub w PIT-40 sporządzanym przez płatnika.

Jakie odliczenia podatkowe może zastosować pracownik?

Ulgi prorodzinne, na Internet, zdrowotne składki na ubezpieczenie ZUS, które są odprowadzane w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne czy chorobowe, ulgi rehabilitacyjne, darowizny na organizacje społeczne, ulgi na krwiodawców itp.