Rachunkowość w pigułce

Rachunkowość jest to profesjonalna sztuka opisu i interpretowania przebiegu działalności gospodarczej. Ewidencja obejmuje zarówno zjawiska, procesy gospodarcze, sytuację majątkową, a także wyniki działalności. Nie należy utożsamiać tego pojęcia z księgowością, ponieważ jest ona jedynie elementem składowym.

Zasady, jakie powinny być spełnione do prawidłowej ewidencji to terminowość, wiarygodność, bezstronność oraz kompleksowość, współjedność zakładająca, że na wynik finansowy wpływają przychody i nieodzowne dla ich osiągnięcia koszty oraz zasada memoriału wskazująca, że w księgach rachunkowych ujmować należy wszystkie informacje dotyczące danego okresu obrotowego.

Głównym przedmiotem rachunkowości są zjawiska gospodarcze, które wpływają na stan i strukturę majątku przedsiębiorstwa oraz działają na podstawie funkcji informacyjnej polegającej na tworzeniu informacji, kontrolnej czyli sprawdzającej składniki ze stanem faktycznym oraz dowodowej umożliwiającej przedstawienie dokumentów na potrzeby organów i sądów.

Biuro księgowe w Małopolsce

Biuro księgowe w Małopolsce to podmiot gospodarczy, który na podstawie umowy świadczy różnego rodzaju usługi na rzecz przedsiębiorstw, instytucji, organizacji oraz osób fizycznych. Kancelaria w Państwa imieniu zajmie się rachunkowością, płacami i prowadzeniem dokumentacji kadrowej. Zleceniobiorca wykonuje i wypełnia obowiązki jakie ciążą na zleceniodawcy z tytułu prowadzenia działalności.

Każdy przedsiębiorca zgodnie z obowiązującym prawem jest zmuszony do odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Im jednostka gospodarcza lepiej i wydajniej prosperuje, tym więcej obowiązków spoczywa na właścicielu.

Biuro księgowe w Małopolsce zajmuje się księgowaniem dokumentów sprzedażowych i zakupowych wraz z przepływem środków finansowych. Jednak zakres działania może być znacznie szerszy w zależności od Państwa preferencji. Analiza ryzyka finansowego, tworzenie strategii, optymalizacja podatkowa i porady prawne to tylko niektóre z dodatkowych możliwości, które zapewniają profesjonalne kancelarie.

Należy pamiętać, aby uważnie wybrali Państwo biuro księgowe w Małopolsce, ponieważ odpowiedzialność podatkową ponosi zawsze przedsiębiorca, nawet wtedy, gdy w umowie wiążącej go z danym biurem wprowadzona zostanie inna klauzula.

Księgowość dla dużej firmy

Firmy, które prowadzą pełną księgowość ze względu na Ustawę o rachunkowości, są dużymi korporacjami lub z własnego wyboru prowadzą złożony system ewidencji.

Osoby, które w swojej jednostce gospodarczej prowadzą tą metodę rozliczania, zyskują ogromną ilość informacji na temat procesów gospodarczych, jakie zachodzą w ich przedsiębiorstwach.

Ten aspekt jest niezwykle istotny, kiedy w firmie przeprowadzana jest duża ilość operacji i wystawianych faktur.

Do jej obsługi z reguły zatrudnia się zewnętrzne biura rachunkowe, które zapewniają kompleksową pomoc i sporządzanie w imieniu Klienta najważniejszych deklaracji i dokumentów.

W ramach usługi outsourcingu dużej firmy biura rachunkowe oferują prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę kadrowo płacową, prowadzenie ewidencji, obsługę rejestru, wyprowadzanie zaległości, sporządzanie sprawozdań, sporządzanie raportów oraz rachunkowość zarządczą i doradztwo.

Współpraca pozwoli klientowi uzyskać stały dostęp do kompletnych informacji, oszczędność czasu, brak konieczności kontroli jakości pracy lub zatrudniania pracowników i wygospodarowania im odpowiedniej przestrzeni w przedsiębiorstwie, a także bezpieczeństwo danych.

Podatki w firmie

Spółka komandytowa to przedsiębiorstwo, które nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Płatnikiem są natomiast jej wspólnicy proporcjonalnie do wniesionego wkładu.

Jak więc wygląda sprawa udzielania pożyczek oraz podatki w firmie komandytowej? Pożyczka udzielona przez wspólnika dla spółki komandytowej uważana powinna być za zmianę umowy spółki osobowej oraz podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5%.

Powołując się na ustawę z 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych – daninie PCC podlegają wszelkie umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Świadczenie zapłaci także przedsiębiorca, którego umowa lub zmiana umowy dokona podwyższenia podstawy opodatkowania.

Różnica w opodatkowaniu spółki osobowej i kapitałowej podatkiem PCC jest między innymi w przypadku pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika. Podmiot osobowy zobowiązany jest od takiej transakcji zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Spółka kapitałowa z kolei nie kwalifikuje pożyczki jako czynność, która zmienia umowę podmiotu. Ustawa przewiduje wówczas zwolnienie dla pożyczek udzielanych takiej firmie przez jej wspólnika.