Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Na koniec roku swojej działalności jednostki gospodarcze muszą obligatoryjnie przygotować sprawozdanie finansowe. Jest to dokument, który zawiera podstawowe informacje o działalności przedsiębiorstwa pod względem finansowym.

Podmioty, które obowiązkowo prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, przedsiębiorstwa, które dobrowolnie wybrały jako sposób ewidencjonowania pełną księgowość, członkowie zarządu spółek kapitałowych, wspólnicy, likwidatorzy, organy zarządzające innymi jednostkami, a także komplementariusze zobowiązani są do ewidencji dokumentu podsumowującego rok działalności przedsiębiorstwa.

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obowiązkowo składać się ma z bilansu wykazującego stany aktywów i pasywów, rachunku zysków i strat zawierającego oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty, a także informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości, a w tym także przyjętych metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Informacje zawarte w protokole powinny spełniać standardy jakościowe oraz odznaczać się rzetelnością, zrozumiałością, terminowością, ciągłością oraz kompletnością.

Krakowskie biuro rachunkowe

Firmy działające na terenie Małopolski niejednokrotnie świadomie nie decydują się na skorzystanie z usług krakowskich biur rachunkowych. Wielu osobom zdaje się, że usługi świadczone przez firmy działające w jednym z największych polskich miast wiążą się z kuriozalnymi kosztami. Tymczasem ogromna konkurencja jaka działa w obrębie Krakowa zmuszą biura rachunkowe do rywalizowania między sobą pod względem zarówno ceny jak i atrakcyjności oferowanych usług. Dodatkowym atutem takich organizacji jest usługa zwana wirtualnym adresem. Skorzystanie z niej pozwala nam na rejestrację firmy pod prestiżowym adresem w centrum Krakowa. E-adres znacząco podnosi renomę firmy, co z kolei pozwala na pozyskanie szerszego grona odbiorców, a także potęguje prawdopodobieństwo zawarcia korzystnych współpracy biznesowych.
Biuro rachunkowe pozwala zaoszczędzić czas związany z prowadzeniem firmowych akt oraz wykonywaniem niezbędnych rozliczeń. Dodatkowym atutem skorzystania z usług tych jednostek jest gwarancja bezpieczeństwa, gdyż w razie wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości w prowadzonej przez nich dokumentacji to właśnie te jednostki będą ponosiły z tego tytułu konsekwencje.

Obsługa księgowa spółek w Małopolsce

Księgowość dla nowego przedsiębiorcy jest jednym z najtrudniejszym elementów w firmie, dlatego coraz częściej sięgają oni po pomoc specjalistów.

Księgowość można prowadzić na dwa sposoby:
1. Prowadzenie księgowości pełnej – jest to bardzo skomplikowany proces, w którym należy rejestrować każdą operację gospodarczą, jaka została przeprowadzona w firmie. Przedsiębiorca dzięki takiej księgowości ma dostęp do informacji o stanie finansowym firmy. Widzą jakie błędy zostały popełnione, więc na przyszłości unikają tych samych pomyłek.
2. Prowadzenie księgowości uproszczonej – jest prosta w prowadzeniu.

Nasza firma posiada w swojej ofercie prowadzenie księgowości spółki w Małopolsce. Zajmujemy się nie tylko prowadzeniem księgowości pełnej, ale także uproszczonej. Do naszych usług należy także doradztwo w zakresie podatków, tworzenie sprawozdań finansowych i bilansu, dokonywanie analiz, sporządzanie deklaracji podatkowych i skarbowych. Naszymi atutami są przede wszystkim doświadczenie i profesjonalizm.

Analiza finansowa

Analiza finansowa to zbiór informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania.

Zadania, które wchodzą w zakres analizy to sprawozdania finansowe, ustalenie i ocena przepływów pieniężnych, analiza czynników kształtujących wynik finansowy i ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Jakie wyróżniamy rodzaje badania pod kątem finansów? Ze względu na czas przeprowadzania wyróżnia się:
– wstępną analizę sprawozdań, które mają za zadanie dostarczyć informację dotyczące architektury finansowej przedsiębiorstwa.
– analizę bieżącą – polega na systematycznej kontroli bieżących działań. Jej celem jest wykrywanie nieprawidłowości od założonych zadań
– analizę następczą – na jej podstawie określane są kierunki działania w przyszłości, poprzez ocenę sytuacji przedsiębiorstwa w przeszłości.

Ze względu na stopień szczegółowości badań wyszczególnia się metody ogólne i szczegółowe.

Aby analiza finansowa została przeprowadzona pomyślnie, niezbędne jest posiadanie danych zawartych ze sprawozdania finansowego sporządzanego na podstawie ewidencji księgowej. W szczególności bilanse, rachunki zysków i strat, a także przepływów pieniężnych dają wiarygodne informacje.

Zmiany w podatku dochodowym 2019

Została przygotowana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany w podatku dochodowym 2019 mogą mieć największe znaczenie dla przedsiębiorców.

Jedną ze zmian jest wprowadzenie sposobu rozliczania przychodu uzyskanego z obrotu kryptowalutami. Przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnego zostaną zaliczone do źródła przychodu, jakim są przychody z kapitałów pieniężnych. Opodatkowaniu podlegać będzie odpłatne zbycie kryptowalut, a pojęciem tym określana będzie wymiana wirtualnej waluty na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż wirtualna waluta lub też regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

W kwestii rozliczania samochodów w działalności gospodarczej został zmieniony limit amortyzacji środka trwałego do 150 000 zł.

Dla naszego biura zmiany w podatku dochodowym 2019 nie są skomplikowane, ponieważ na bieżąco aktualizujemy wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Zachęcamy do kontaktu z nami wszystkich, którzy chcą bezpiecznie wypełniać obowiązki podatkowe.