Zakaz odliczania kosztów uzyskania przychodów i podatek przychodowy

Niebawem zostanie utworzony projekt, którego celem będzie wprowadzenie zakazu odliczania kosztów uzyskania przychodów z jednoczesnym podatkiem przychodowym w wysokości 1,5 proc.

W najbliższym terminie ma zostać przedstawiony projekt zmian, których planowanym efektem będzie zbliżenie się do poziomu zarobków w Europie Zachodniej przy jednoczesnym uproszczeniu systemu podatkowego.

Obecnie pozapłacowe koszty pracy kształtują się na poziomie 60 proc., co ma zostać obniżone do około 30 proc.

W praktyce ma to wyglądać tak, że firma płaciłaby jeden podatek w wysokości 25 proc. od całego funduszu płac, co wiązałoby się z wykonaniem obowiązków podatkowych za pracowników wobec państwa. Po wprowadzeniu zmian umowy zlecenia oraz umowy o dzieło miałyby być podobnie opodatkowane.

Osoby prawne po wprowadzeniu zmian
W planach jest wprowadzenie zakazu odliczania kosztów uzyskania przychodów z jednoczesnym podatkiem przychodowym w wysokości 1,5 proc., co znacznie ma zwiększyć dochody państwa z opodatkowania CIT.

Dla przedsiębiorców rozliczających się PIT-em ma zacząć obowiązywać  podatek przychodowy na wzór obecnego podatku ryczałtowego. Średnia stawka wyniosłaby 3,6 proc.

Nowelizacja przepisów przewiduje także obniżenie ZUS do 550 zł.

 

Tania księgowość Kraków

Wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą bardzo zależy na tym, aby księgowość ich firmy prowadzona była rzetelnie, prawidłowo i możliwie jak najtaniej. Niestety koszt pełnej obsługi księgowej nie jest zazwyczaj mały. Czynników, od których zależy cena rachunkowości jest bardzo wiele. Głównie zależy ona od tego z jakiego rodzaju pomiotem podejmiemy współpracę. Jeśli zdecydujemy się na zatrudnienie księgowego na etat koszty będą niestety wyższe, niż w przypadku wynajęcia biura rachunkowego. Kolejnym, bardzo istotnym czynnikiem jest rodzaj prowadzonej księgowości i forma prawna działalności Na koszt wyceny ma również ogromny wpływ liczba dokumentów, jakie w każdym miesiącu firma dostarcza do rozliczenia oraz liczba zatrudnionych w niej osób.

Jeżeli interesuje Państwa tania księgowość prowadzona na terenie Krakowa, serdecznie zachęcamy do kontaktu, zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego. Oferujemy bardzo przystępne ceny i elastyczny cennik usług, który pozwoli Państwu na znaczne oszczędności.

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS – nowe zasady

Każda osoba fizyczna, która rozpoczyna prowadzenie własnej działalności gospodarczej zobowiązana jest do zgłoszenia rozpoczęcia działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek o wpis do tej ewidencji składa się na formularzu CEIDG-1. Wniosek ten powoduje również zgłoszenie firmy do ZUS lub KRUS, GUS oraz do urzędu skarbowego.

Nowe zasady zgłaszania działalności gospodarczej do ZUS zaczną obowiązywać od 19 maja 2017 roku. Dotyczyć one będą osób, które nie zatrudniają żadnych pracowników, a opłacają składki z tytułu działalności jedynie za siebie oraz członków rodziny. Zmiana ta będzie sporym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Nie będą oni musieli samodzielnie zgłaszać się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, tak jak było to do tej pory lecz zrobi to za nich ZUS na podstawie danych przekazanych z CEIDG. Zmiany dotyczą również zgłaszania członków rodziny.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie danych, które przekaże CEIDG będzie mógł sporządzić:

    • formularz ZUS ZUA – zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych,
    • formularz ZUS ZZA – zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego,
    • formularz ZUS ZCNA – zgłoszenie członka rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia społecznego.

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego możliwe jest tylko w przypadku, gdy spełnia on warunki określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Usługi rachunkowe

Na kompleksową obsługę rachunkową firmy składa się szereg usług księgowych, które zmieniają się w zależności od podmiotu, z którym przedsiębiorca podejmuje współpracę oraz od jego indywidualnych potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności.

Jeżeli właściciel firmy znajdzie biuro, które zapewni mu wszechstronną obsługę nie musi martwić się jakiekolwiek formalności. Wszystkie czynności księgowe i obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji, rozliczeniami i prowadzeniem działu personalnego przejmie biuro księgowe.

Usługi rachunkowe obejmują zazwyczaj takie usługi, jak:

– prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości,
– sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych,
– obsługa działu kadr i płac,
– doradztwo podatkowe i księgowe,
– opracowywanie polityki rachunkowości,
– opracowywanie zakładowego planu kont,
– reprezentowanie Klientów przed GUS, ZUS, US i inne,
– sporządzanie różnego typu deklaracji i wniosków,
– optymalizacja podatkowa,
– prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT.

Elektroniczne wnioski KRS od połowy 2017 roku

Już niebawem papierowe wnioski KRS na dobre zostaną zastąpione elektronicznymi. Trwają pracę rządowe nad projektem ustawy, która zakłada wprowadzenie części zmian już w połowie 2017 roku.

Dnia 8 czerwca 2017 roku upłynie termin wdrożenia regulacji w zakresie integracji rejestrów handlowych, centralnych i rejestrów spółek, do których zobligowała nas Unia Europejska. Dokładne rozwiązania dotyczące zelektronizowania rejestru Krajowego Rejestru Sądowego zostały zawarte w w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, który aktualnie jest na etapie konsolacji publicznych i opiniowania.

Od 1 czerwca 2017 roku, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o KRS wszystkie wnioski dotyczące podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców będzie składało się tylko i wyłącznie przez system teleinformatyczny. Przedsiębiorca, który będzie chciał złożyć wniosek będzie musiał najpierw założyć konto w systemie. Dokumenty sporządzane w wersji elektronicznej będą musiały być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym zaufanym profilem ePUAP.

HARMONOGRAM ZMIAN:

1 czerwca 2017:

– wprowadzenie obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców elektronicznie,
– wprowadzenie obowiązku prowadzenia akt rejestrowych w formie elektronicznej,
– wprowadzenie regulacji dotyczących ustanawiania kuratora dla osoby prawnej, która
nie może prowadzić swoich spraw z uwagi na brak organu powołanego do reprezentacji
lub braków w składzie tego organu.

8 czerwca 2017:

– włączenie polskiego KRS do systemu integracji rejestrów.

1 października 2017:

– wprowadzenie obowiązku ogłaszania w internecie wpisów do KRS zamiast w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

1 września 2018:

– rozszerzenie zakresu osób, których dotyczy wymóg niekaralności,
– wprowadzanie automatycznego wpisu o wznowienie działalności podmiotu, który
będzie automatycznie składany po upływie okresu zawieszenia działalności,
– wprowadzenie zarządzenia zakładającego, że pełne dane z KRS mają być dostępne
przez Internet,
– wprowadzenie obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej.

Tworzenie zakładowego planu kont

Plan kont stanowi główną część polityki rachunkowości. Jest to układ kont księgowy przyjęty w danej firmie, który ma na celu uporządkowanie ewidencji operacji gospodarczych. Plan ten uwzględnia potrzeby danej jednostki gospodarczej oraz przepisy prawa i Ustawy o Rachunkowości. Opracowywaniem i tworzeniem zakładowego planu kont w firmie zajmuje się zazwyczaj księgowy. Plan kont przyjmuje formę bardzo szczegółowej listy porządkującej i organizującej poszczególne konta w księdze. W większości firm wygląda on podobnie, między innymi dlatego, że większość księgowych tworząc je posiłkuje się gotowymi wzorcami i dostosowuje je do potrzeb jednostki.

Zakładowy plan kont powinien zawierać wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych oraz zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej. Do kont syntetycznych firmy tworzą konta ksiąg pomocniczych służące uszczegółowieniu zapisów kont syntetycznych – kont księgi głównej

Cena księgowości

Cena księgowości jest niezwykle ważnym czynnikiem podczas wyboru podmiotu, któremu powierzy się obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości swojej firmy. Niestety często przedsiębiorcy kierujący się tylko i wyłącznie niską ceną dokonują złego wyboru i podejmują współpracę z biurem, które nie posiada ani doświadczenia ani umiejętności niezbędnych do tego aby we właściwy sposób prowadzić księgowość.

Nie tylko niska cena jest w stanie zagwarantować korzystne warunki i stosunkowo niskie koszty wynikające z outsourcingu w tym zakresie. Opłacalnym dla przedsiębiorcy rozwiązaniem jest również znalezienie biura oferującego elastyczny cennik, które nie narzuca z góry określonych cen i nie przewiduje żadnych ustępstw. W przypadku elastycznego cennika biura rachunkowe podaje zakres cenowy zakłada kwotę zobowiązania, zmieniającą się w zależności od liczby dokumentów dostarczonych w danym miesiącu dokumentów i liczby zatrudnianych pracowników. Nie trzeba więc deklarować liczby dokumentów.